Στεγάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών

Διακήρυξη A’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ) Ν. Πρέβεζας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 54912/14-05-24 (ΑΔΑ: 6ΚΔΑΗ-0ΒΨ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ν. Πρέβεζας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 77,8 τ.μ. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Πρέβεζας κοντά σε κεντρικό οδικό άξονα. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών και αρχίζει

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου

Στις 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και περί ώρα 10:00 π.μ. έως και 11:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ , η Πρώτη (Α’) Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία για ενοικίαση ενός ιδιωτικού ακινήτου προς στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €). Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 336 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 256 τ.μ., αρχειακούς (αποθηκευτικούς) χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 80 τ.μ. Επιπλέον να διαθέτει χώρους αμαξοστασίου μικτής επιφάνειας 240 τ.μ. και

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου

Διενεργείται β’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ 9ΘΥ8Η-Ξ8Π. Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης 1ης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης διακηρύσσει ότι στις 24-07-2024 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. θα διεξαχθεί στην Κομοτηνή και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης, η 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης. Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαϊας διακηρύττει ότι διενεργείται Α’  επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κοζάνης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της 12ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (12ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) 

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της 12ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (12ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στη Μυτιλήνη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α’), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα  

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Λαυρίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 20-10-2023 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνετα η δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Λαυρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 657 τ.μ. περίπου, ήτοι μικτή επιφάνεια γραφειακών χώρων 432 τ.μ. και μικτή επιφάνεια αρχειακών-βοηθητικών χώρων 225 τ.μ. Οι αρχειακοί χώροι δύναται να είναι και υπόγειοι, ασφαλείς όμως σε θέματα στεγανότητας και με επαρκή φωτισμό και αερισμό.

Περισσότερα »

Ακύρωση διεξαγωγής Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δ’ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου

O Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι ακυρώνεται η διεξαγωγή της Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δ΄ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου, η οποία είχε προγραμματισθεί για την 10/07/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., δυνάμει της υπ’ αριθ. 76388 ΕΞΕ 2024/26-06-2024 (ΑΔΑ: 9Ο8ΧΗ-5ΔΦ) περίληψης διακήρυξης, λόγω μη εμπρόθεσμης δημοσίευσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α 76/28-3-03) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Θα ορισθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Β΄ Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα 

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο