Κοινωφελείς Περιουσίες και Σχολάζουσες Κληρονομιές

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 • Η καταγραφή, η εκκαθάριση και η συνεχής εποπτεία του διαχειριστικού έργου των οργάνων διοίκησης των Κοινωφελών Περιουσιών (Εκκαθαριστές/ Εκτελεστές/ Κηδεμόνες/ Όργανα διοίκησης Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων) για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας τους με στόχο την υλοποίηση της βούλησης των διαθετών.
 • Η ταχεία εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών και η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.
 • Η διαχείριση των Κοινωφελών Περιουσιών που ανήκουν στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και η συνεχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της βούλησης των συγκεκριμένων διαθετών.
 • Η μέριμνα για την περιέλευση στο Ελληνικό Δημόσιο των παραγραφέντων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξιών και απαιτήσεων.

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω:

1. Τμήμα Α’ – Εκκαθάρισης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι:

 • Η αποδοχή και εκκαθάριση των υπέρ του Δημοσίου κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και η εκκαθάριση των υπέρ κοινωφελών γενικά σκοπών, καταλειπόμενων ή δωρούμενων περιουσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών.
 • Η εκκαθάριση Κοινωφελών Περιουσιών που έχουν περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή ή που ο σκοπός τους εκτελείται στην αλλοδαπή.
 • Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση π.δ. σύστασης Κοινωφελών Ιδρυμάτων.
 • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν σε περιουσίες Ελληνικών Κοινοτήτων του εξωτερικού που καταργούνται και κοινωφελών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
 • Η άσκηση καθηκόντων προσωρινής διαχείρισης Κοινωφελών Περιουσιών μέχρι τον ορισμό εκτελεστή διαθήκης.
 • Ο διορισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος Εκκαθαριστών, Εκτελεστών διαθηκών και η επιβολή ενδεχόμενων πειθαρχικών κυρώσεων.
 • Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενημέρωση του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου, για φακέλους/υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των δεδομένων αυτών.
 • Η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος των ανακοινώσεων που αφορούν αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος πλην των ρητά αναφερόμενων στις αρμοδιότητες του Γραφείου Μητρώου – Γραμματείας.

2. Τμήμα Β’ – Εποπτείας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι:

 • Η εποπτεία της διοίκησης και διαχείρισης όλων των ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και της πιστής εκτέλεσης του κοινωφελούς σκοπού, όπως ορίζεται στη συστατική πράξη τους.
 • Η εκτέλεση του σκοπού και η διαχείριση περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών των κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και αποστολή των σχετικών στοιχείων στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
 • Ο διορισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδρυμάτων και η επιβολή ενδεχόμενων πειθαρχικών κυρώσεων.
 • Η εποπτεία Κοινωφελών Περιουσιών που έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην αλλοδαπή ή ο σκοπός τους εκτελείται στην αλλοδαπή.
 • Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση π.δ. που αφορούν στην τροποποίηση των οργανισμών Κοινωφελών Ιδρυμάτων καθώς και στην διάλυση αυτών.
 • Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την υπαγωγή Κοινωφελών Περιουσιών στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η έκδοση εφαρμοστικών αποφάσεων που προβλέπονται από το νόμο που διέπει τις Κοινωφελείς Περιουσίες (ν.4182/2013, Α’ 185).
 • Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενημέρωση του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου, για φακέλους/υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος πλην των ρητά αναφερόμενων στις αρμοδιότητες του Γραφείου Μητρώου – Γραμματείας καθώς και η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των δεδομένων αυτών.
 • Η καταγραφή των ακινήτων της άμεσης διαχείρισης του Υπουργού Οικονομικών στα πλαίσια κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς και ως προς την διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησής τους.

3. Τμήμα Γ’ – Σχολαζουσών Κληρονομιών 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι:

 • Η μέριμνα για την κήρυξη μιας κληρονομιάς ως σχολάζουσας καθώς και η αναζήτηση του ενεργητικού και του παθητικού της.
 • Ο διορισμός και η άσκηση διοικητικής εποπτείας των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών κατά την διαχείριση και εκκαθάρισή τους.
 • Η επιμέλεια για την εισήγηση ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και η μέριμνα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης του εξ΄αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.
 • Η επιμέλεια για την ανάρτηση πρόσκλησης για τυχόν αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί σχολάζουσας κληρονομιάς.
 • Η επιμέλεια για την αποστολή στο Ν.Σ.Κ. των απαραίτητων δικαιολογητικών για να ζητηθεί η βεβαίωση κατά το άρθρο 1868 Α.Κ. του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου επί σχολαζουσών κληρονομιών.
 • Η μέριμνα για την αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες των απαραίτητων στοιχείων προς βεβαίωση και καταγραφή των περιουσιών στις οποίες αναγνωρίζεται το Δημόσιο μοναδικός κληρονόμος.
 • Η τήρηση φυσικού αρχείου και η ενημέρωση του ψηφιακού μητρώου για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος και η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου των ανακοινώσεων που αφορούν υποθέσεις του Τμήματος. Η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των δεδομένων αυτών.
 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά τράπεζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων» αναφορικά με τα παραγραφόμενα οικονομικά αγαθά.

4. Γραφείο Μητρώου – Γραμματεία

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, δια των ως άνω Τμημάτων έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:

 • Την έκδοση εγκυκλίων και εγγράφων παροχής οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.
 • Τη μέριμνα – προεργασία για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε σχέση πάντοτε με το αντικείμενό της.
 • Την υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο αντικείμενό της.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο