Εκτιμήσεις και Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ)

1o Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022

Η Πύλη μας (valuemaps.gov.gr) απέσπασε το 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης» για το έτος 2022, στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας», στη θεματική «Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» (η σχετική ανακοίνωση στο https://digitalawards.gov.gr/winners).

To Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων έχει στόχο τον αντικειμενικό προσδιορισμό και τη γενικότερη εκτίμηση αξιών ακινήτων και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

Οι αρμοδιότητές του τμήματος είναι οι κάτωθι:

α) Η άντληση στοιχείων αξιών ακινήτων από διάφορους φορείς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιωτικού τομέα για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων, που δημιουργήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων-ΨΥΔΗΠΕΕΚ».

β) Η μέριμνα για τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων.

γ) Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των εισερχομένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Β΄Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

δ) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτίμηση ή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών περιουσιών, με παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων.

ε) Η συνδρομή σε άλλους δημόσιους φορείς με παροχή στοιχείων από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων.

στ) Η σύνταξη Πινάκων Τιμών Ακινήτων και η εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.

ζ) Η απεικόνιση ζωνών τιμών σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύπων Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.

η) Η μέριμνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθμιση-επέκταση) του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων μέχρι την τελική του αναμόρφωση.

θ) Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων και τη δημοσίευσή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.

ι) Η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και η παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δημοσίων φορέων και ιδιωτών.

ια) Η μέριμνα για τη σύνταξη και τον έλεγχο μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κληροδοτημάτων.

ιβ) Η συγκέντρωση των απαιτήσεων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων.

ιγ) Η συνεργασία με τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών.

ιδ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων προς το Δικαστήριο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου, προς υποστήριξη των εκτιμώμενων αξιών ακινήτων, σε δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας.

ιε) Η εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄  Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.».

Επικοινωνία

email: atepaa@minfin.gr

τηλέφωνα:
2132105100
2132105101
2132105102
2132105103
2132105104
2132105105
2132105106
2132105107
2132105108
2132105109
2132105110
2132105111
2132105112
2132105113
2132105114

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο