Θεσμικό πλαίσιο - Οδηγίες

Οι διαδικασίες συντονισμού και ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο προβλέπονται στον ν.5000/2022 (άρθρα 22-35) όπως ισχύει.

Οδηγίες ΚΕΜΚΕ
Α) Για τον έλεγχο ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης.
Β) Για ΓΑΚ DE MINIMIS
Γ) Για την αναγωγή σε παρούσα αξία
Δ) Γνωστοποίηση-κοινοποίηση με το σύστημα Sani
Ε) Διαφάνεια στις κρατικές ενισχύσεις.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο