Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Σκοπός – Δομή

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2020 με σκοπό το συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ειδική Υπηρεσία ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και τις τυχόν αναθεωρήσεις του, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β. Σχεδιάζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων και έργων του ΕΣΑΑ.

γ. Συντονίζει και παρέχει κατευθύνσεις στους φορείς υλοποίησης των δράσεων και των έργων του ΕΣΑΑ.

δ. Υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης δανειακής στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης.

ε. Διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.

στ. Συντονίζει τους ελέγχους και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

ζ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

η. Συντάσσει και υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αιτήματα πληρωμής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του Ταμείου Ανάκαμψης.

θ. Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές για την υλοποίηση των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ι. Συντονίζει και υλοποιεί δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Διάρθρωση

Η Ειδική Υπηρεσία αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήματα:

 1. Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
  • Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Α’
  • Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Β’
  • Τμήμα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης
 2. Διεύθυνση Σχεδιασμού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων
  • Τμήμα Σχεδιασμού Διαδικασιών και Ανάλυσης Κινδύνων
  • Τμήμα Συντονισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων
 3. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης
  • Τμήμα Οργάνωσης και Προμηθειών
 4. Διεύθυνση Αναφορών και Δημοσιότητας
  • Τμήμα Αναφορών και Εκθέσεων
  • Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας
 5. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Περισσότερα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εδώ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο