Οδηγός εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων

1. Διατάξεις-Εγκύκλιοι
 • Ν. 4270/14 ΦΕΚ Α’ 143 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Ν. 4152/13 ΦΕΚ Α’ 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
 • Ν. 4446/16 ΦΕΚ Α’ 240 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
 • ΚΥΑ 2/107929/0026/1-12-2013 ΦΕΚ Β’ 3172 «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)»
 • Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/113934 Α/0026/31-12-2013 «Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)» ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-ΘΨΖ
 • Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/20183/0026/6-3-2014 «Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων από τις ΥΔΕ»
 • Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 «Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών» ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ
2. Δικαιολογητικά εξόφλησης

Τα δικαιολογητικά εξόφλησης των ΧΕ προσκομίζονται ταυτόχρονα με τα δικαιολογητικά έκδοσης του Χρηματικού Εντάλματος, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται η υποβολή κάποιου νεώτερου χρονικά δικαιολογητικού. Επισημαίνεται ότι τόσο η ασφαλιστική όσο και η φορολογική ενημερότητα αναζητούνται αυτεπάγγελτα[1].

3. Διαδικασία Εξόφλησης
Βήμα 1ο: Έλεγχος από λογιστή

Ο έλεγχος από το λογιστή έγκειται σε:

 • Έλεγχο των εξωτερικών στοιχείων γνησιότητας και εγκυρότητας- πιστοποίηση ορθής έκδοσης του Χρηματικού Εντάλματος. Εάν διαπιστωθούν σφάλματα το ΧΕ ακυρώνεται και εκδίδεται νέο
 • Έλεγχο ύπαρξης τυχόν εκχωρήσεων/κατασχέσεων, κληρονόμων, λύσης ή συγχώνευσης εταιριών κ.λπ.
 • Έλεγχος (αυτεπάγγελτος) ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου
 • Έλεγχος (αυτεπάγγελτος) φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου

Για την εξόφληση του τίτλου πληρωμής απαιτείται η γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή IBAN[2], που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταυτοποίηση των στοιχείων, του δικαιούχου του ΧΕ με τα στοιχεία του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού, ενημερώνεται ο δικαιούχος για να αλλάξει τον τραπεζικό του λογαριασμό και εν συνεχεία ο λογιστής προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες στο ΟΠΣΔΠ για αλλαγή του ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στο συγκεκριμένο ΧΕ[3].

Σε περίπτωση ΧΕΠ, υπολόγων-υπαλλήλων υπηρετούντων στο εξωτερικό, το προϊόν του ΧΕΠ κατατίθεται σε ιδιαίτερο έντοκο ή μη λογαριασμό του ιδίου σε τράπεζα της χώρας όπου υπηρετεί, με την οποία συναλλάσσεται η οικεία Ελληνική Διπλωματική Αρχή[4].

Βήμα 2ο: Συγκέντρωση δικαιολογητικών εξόφλησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση:

I. Εκχωρήσεων/Κατασχέσεων[5]

 1. Το κατασχετήριο/εκχωρητήριο
 2. Αντίγραφα όλων των επιδοτηρίων νομίμως επικυρωμένα από τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή

Παρατηρήσεις:

 • Για να είναι έγκυρη η κατάσχεση/εκχώρηση θα πρέπει η κοινοποίηση του κατασχετηρίου ή η αναγγελία του εκχωρητηρίου στην αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής, να γίνει χρονικά τελευταία από τις λοιπές κοινοποιήσεις.
 • Σο σώμα του ΧΕ γίνεται αναφορά των στοιχείων της κατάσχεσης/εκχώρησης χωρίς όμως η παράλειψή της να αποτελεί λόγο ακύρωσης του ΧΕ.
 • Εάν περιέλθει έγκυρο κατασχετήριο/εκχωρητήριο στην υπηρεσία μετά την έκδοση του ΧΕ αλλά πριν την αποστολή του στη Δ.Ο.Υ. για συμψηφισμό, τότε λαμβάνεται υπόψη και γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρονικές προσαρμογές.
 • Εάν περιέλθει το κατασχετήριο/εκχωρητήριο μετά την αποστολή του ΧΕ στη Δ.Ο.Υ. για συμψηφισμό, δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν εκτελείται.

II. Κοινοπραξιών-Κοινωνιών

Συμφωνητικό όπου αναγράφονται τα μέλη της Κοινοπραξίας[6] (θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση κοινοπραξίας αυτοκινητιστών θεωρημένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναγράφονται οι ιδιοκτήτες.

III. Συγχώνευση εταιριών

Καταστατικό της συγχώνευσης θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τη νέα εταιρία.

IV. Εταιριών σε κατάσταση λύσης

Το διαλυτικό της εταιρίας, όπου φαίνεται ο εκκαθαριστής, ο οποίος και νομιμοποιείται να εισπράξει, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Περιφέρεια κατά περίπτωση ή το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε η διαλυτική πράξη.

Σε περίπτωση που δεν ορίζεται εκκαθαριστής, αναζητείται στο καταστατικό και στις τροποποιήσεις αυτού εάν έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής σε περίπτωση λύσης. Εάν ούτε σε αυτά έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής εξοφλείται σε όλους τους εταίρους. Εάν κάποιος εταίρος διαφωνεί και προσφεύγει, ο ίδιος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον, στο δικαστήριο τότε ορίζεται εκκαθαριστής με απόφαση του δικαστηρίου. Ειδικά, μέχρι του ποσού των 3.000,00 €, επιτρέπεται η εξόφληση με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι ενεργεί την εκκαθάριση και αναλαμβάνει την ευθύνη να αποζημιώσει οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και αποδειχθεί ότι δικαιούται να εισπράξει το ποσό.

V. Κληρονόμων αποβιωσάντων δικαιούχων

Για ποσά έως 1.500,00 € κατά τίτλο[7]:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται: α) το ονοματεπώνυμο, ο τόπος και η χρονολογία θανάτου του δικαιούχου και β) ότι ο δηλών είναι ο μοναδικός κληρονόμος του. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, σε ξεχωριστή δήλωση ο καθένας αναφέρει και τους λοιπούς κληρονόμους.

Για ποσά άνω των 1.500,00 € κατά τίτλο[8]:

Βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι κατατέθηκε η δήλωση φόρου κληρονομιάς και ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση η προς είσπραξη απαίτηση και καταβλήθηκε ο απαιτούμενος φόρος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.Β.3ε του άρθρου 3 της αρ.2/107929/0026/1-12-2013 ΚΥΑ.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, αντί του πιστοποιητικού της προηγούμενης παραγράφου, προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι εξοφλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς[9]. Επίσης, στην υπεύθυνη δήλωση, ο κάθε κληρονόμος αναφέρει το ποσοστό που αναλογεί στους συγκληρονόμους, όταν αυτό δεν προκύπτει από τη δήλωση κληρονομιάς.

Εάν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κληρονόμων και οποιοσδήποτε από αυτούς προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, το ΧΕ ακυρώνεται.

Εάν ο τίτλος πληρωμής οποιουδήποτε ύψους έχει εκδοθεί στο όνομα του θανόντα και επιμεριζόμενο το ποσό στους κληρονόμους δίνει κατά κληρονόμο μέχρι 1.500,00 €, τότε η εξόφληση γίνεται με τη διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης.

VI. Κατοίκων εξωτερικού

Λογαριασμός ΙΒΑΝ ελληνικής τράπεζας ή χώρας του εξωτερικού.

VII. Δικαιούχων χωρίς ελληνικό ΑΦΜ

Όταν ο δικαιούχος στερείται ελληνικού ΑΦΜ η Φορολογική Διοίκηση δύναται και χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, εφόσον έχει στη διάθεσή της, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τα προσωπικά στοιχεία του και σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την επωνυμία και την έδρα. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. [10], [11], [12].

VIII. Ανήλικων δικαιούχων ή δικαιούχων που τελούν υπό κηδεμονία

Όταν ο δικαιούχος είναι ανήλικος ή τελεί υπό κηδεμονία προσκομίζεται το νομικής μορφής έγγραφο που ορίζει η δικαστική απόφαση το πρόσωπο που έχει την κηδεμονία ή την επιμέλεια του ατόμου που είναι δικαιούχος της απαίτησης κατά του δημοσίου[13].

IX. Έλεγχος φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου

Σύμφωνα με την παρ.1β, του άρθρου 80, του Ν 4446/16 (ΦΕΚ 240Α/22-12-2016), σε περίπτωση οφειλών του δικαιούχου Χ.Ε. προς το Δημόσιο ή/και προς ασφαλιστικό φορέα διενεργείται αυτοδικαίως συμψηφισμός απαίτησης – οφειλών μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών, για μεν τις οφειλές προς το Δημόσιο από την οικεία ΔΟΥ, για δε τις οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα από την αρμόδια για την εξόφληση υπηρεσία.

Στα άρθρα 45 & 54 του Ν 4387/2016[14], [15] ΦΕΚ A’ 85, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι μέχρι 31/12/2017 θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ενοποίηση εντός της φορολογικής διοίκησης της είσπραξης ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών.

Η αναζήτηση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου του Χ.Ε. γίνεται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία που πρόκειται να διενεργήσει την πληρωμή.

α) Έλεγχος φορολογικής ενημερότητας-Συμψηφισμός απαιτήσεων με οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο

Διατάξεις:

 • Άρθρο 83 ΠΔ 356/74 ΦΕΚ Α’ 90, όπως ισχύει.
 • Άρθρο 26 Ν. 1882/90 ΦΕΚ Α’ 43, όπως ισχύει[16]
 • Άρθρο 48 Ν. 4174/13 ΦΕΚ Α’ 170, όπως ισχύει[17]
 • Άρθρο 451 του Αστικού Κώδικα
 • Άρθρο 80 του Ν. 4446/2016 ΦΕΚ Α’ 240
 • ΠΟΛ 1022/12 ΑΔΑ ΒΟΧ7Η-4Μ7
 • ΠΟΛ 1141/16 ΑΔΑ: 6143Η-ΣΛΛ
 • Κ.Υ.Α. 2/107929/0026/1-12-2013 ΦΕΚ Β’ 3172
 • Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/113934 Α/0026/31-12-2013 ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-ΘΨΖ
 • Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ

Η Φορολογική Διοίκηση συμψηφίζει απαιτήσεις, από φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και σε όλη την εν γένει φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕΔΕ. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να συμψηφίζει και κάθε άλλη απαίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. (άρθρο 48 του Ν 4174/13)

Συμψηφισμός είναι η απόσβεση αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ δύο προσώπων, μέσω συνυπολογισμού τους, εφόσον και στο μέτρο που αλληλοκαλύπτονται. (ΠΟΛ 1022/12)

Βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση του οφειλέτη, κατά του δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο. Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα με πράξη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Αναστολή[18] είτε του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης, είτε της ταμειακής βεβαίωσης, είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόμο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, δεν εμποδίζει τη διενέργεια του συμψηφισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία, με την τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο (άρθρο 83 του ΝΔ 356/74 όπως ισχύει).

Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επιτρέπεται να επιβάλλονται κατά των οφειλετών που δεν έχουν εκπληρώσει τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, περιορισμοί και απαγορεύσεις, που ανάγονται στις κάθε φύσεως συναλλαγές, πράξεις ή ενέργειες αυτών είτε με τους ιδιώτες, είτε με το Δημόσιο, δήμους-κοινότητες, νπδδ, ιδρύματα κάθε κατηγορίας, οργανισμούς, τράπεζες, επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Ως συναλλαγή, πράξη ή ενέργεια, κατά την προηγούμενη παράγραφο νοείται και η είσπραξη χρημάτων. (άρθρο 26 του Ν 1882/90 όπως ισχύει).

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο αποδεικνύεται με αποδεικτικό ενημερότητας, που εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η λήψη του αποδεικτικού ενημερότητας ή η πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από τη ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών. Η ανωτέρω πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας υπέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το φορέα, υπηρεσία ή πρόσωπο που αιτήθηκε για τη λήψη του και μόνο για την αιτία που αναφέρεται στην αίτησή του. Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρακρατούν και να συμψηφίζουν απαιτήσεις των δικαιούχων με ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού και υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, εφόσον οι οφειλές αυτές είναι εγγεγραμμένες στο πληροφοριακό τους σύστημα και έχουν πρόσβαση σε αυτό, ανεξάρτητα από τη Δ.Ο.Υ. που έχουν βεβαιωθεί.

Για την καταβολή των εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.

Δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης. (άρθρο 451 του Αστικού Κώδικα)

Προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού (ΠΟΛ 1022/2012)

 • Η αμοιβαιότητα των απαιτήσεων[19]: ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να είναι δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο.
 • Η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου να είναι βεβαία[20] και εκκαθαρισμένη[21].
 • Η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου πρέπει να αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή άλλο δημόσιο έγγραφο.

Οφειλές προς το δημόσιο που υπόκεινται σε συμψηφισμό (ΠΟΛ 1022/2012)

 • Βεβαιωμένες οφειλές ληξιπρόθεσμες ή όχι.
 • Βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή[22].
 • Βεβαιωμένες οφειλές που καταβάλλονται τμηματικά για οποιοδήποτε λόγο.
 • Παραγεγραμμένες οφειλές οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μια 3ετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής.

Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός επί βεβαιωμένων οφειλών στο δημόσιο (ΠΟΛ 1022/2012)

Σε περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένων χρεών στο Δημόσιο, ληξιπρόθεσμα ή μη[23], και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα.

Παρατηρήσεις:

 • Όταν υπάρχουν οφειλές στο δημόσιο διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος συμψηφισμός
 • Για την υποστήριξη της εφαρμογής των διατάξεων περί συμψηφισμού έχει γίνει διάκριση της αιτίας χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας όταν αυτό ζητείται για είσπραξη χρημάτων. Ειδικότερα, στην περίπτωση είσπραξης από το Δημόσιο το αποδεικτικό χορηγείται «για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης» το οποίο χρησιμοποιείται ως εργαλείο συμψηφισμού[24].
 • Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και διενεργείται ακόμη και για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος απαλλάσσεται από την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας ή πρόκειται να εισπράξει ποσό μικρότερο των 1.500 €, για την είσπραξη του οποίου δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας.
 • Όταν υφίστανται οφειλές και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού τότε χορηγείται είτε αποδεικτικό ενημερότητας είτε βεβαίωση οφειλής[25].

Β) Έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου

Διατάξεις:

 • Α.Ν. 1846/51 άρθρο 8 ΦΕΚ Α’ 179
 • Ν. 2065/92 άρθρο 39 παρ. 7 ΦΕΚ Α’ 113
 • Υ.Α. Φ21/116/2000 ΦΕΚ Β’ 839
 • Υ.Α. Φ21/156/2001 ΦΕΚ Β’ 287
 • ΑΡ.45/7.5.2001 εγκύκλιος ΙΚΑ
 • Ε57/56/24-11-2008 εγκύκλιος ΙΚΑ
 • 2/56489/0026/21-7-17 Εγκύκλιος ΓΛΚ (ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ)

Μεταβατικές διατάξεις

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 90 του Ν. 4446/2016, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών διεπαφών του ΟΠΣΔΠ με τα πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών φορέων πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η διαδικασία της παρ. 1 β του άρθρου 81 ιδίου νόμου εφαρμόζεται μόνο για οφειλές του δικαιούχου προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίσης, μέχρι την πλήρη ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, έτσι ώστε να είναι δυνατό να εκδίδεται ηλεκτρονικά ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ, κατά την εξόφληση των ΧΕ από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ακολουθούνται οι διατάξεις της προαναφερθείσας παραγράφου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις και περιγράφεται στην αρ.2/107929/0026/1-12-2013 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 3172/2012 [26].

Υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας ΙΚΑ

Για την πληρωμή, όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων κατά του δημοσίου, ΝΠΔΔ, δήμων και κοινοτήτων, απαιτείται η ενημερότητα για τις οφειλές τους προς το ΙΚΑ και στην περίπτωση που δεν είναι ενήμερες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις παρακρατούνται υποχρεωτικά και αποδίδονται στο ΙΚΑ εφόσον δεν συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το δημόσιο[27].

Ειδικότερα, καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ. εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €[28].

Σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης ελέγχεται τόσο ο εκχωρητής όσο και ο εκδοχέας.

Όταν πρόκειται για εργασίες μετά από παραχώρηση ή εργολαβία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/51[29] σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ανεξαρτήτως ποσού.

Πότε απαιτείται ο έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου

Για να ελεγχθεί η ασφαλιστική ενημερότητα του δικαιούχου θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο τίτλος πληρωμής ή η εκκαθαρισμένη απαίτηση να είναι άνω των 3.000,00 € και
 • Ο δικαιούχος να έχει μια από τις ιδιότητες (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της αρ.Φ21/156/2001 ΦΕΚ Β’ 287 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση δε που πρόκειται για εκτέλεση δημοσίου έργου (παραχώρηση ή εργολαβία) απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας ανεξαρτήτως ποσού.

Πότε δεν απαιτείται ο έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου

Δεν απαιτείται ο έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου όταν πρόκειται για εξόφληση:

 • Χ.Ε. Προπληρωμής,
 • Χ.Ε. Πάγιας Προκαταβολής,
 • Χ.Ε. κατ’ αποκοπή χορηγημάτων (καθαριότητας, γραφικής ύλης, θέρμανσης κ.λπ.) εφόσον δικαιούχος είναι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας,
 • Χ.Ε δαπανών κοινοχρήστων,

διότι οι δικαιούχοι των ανωτέρω Χ.Ε. διαχειρίζονται τα ποσά για ειδικό σκοπό.

Πότε προσκομίζεται

Η ασφαλιστική ενημερότητα αναζητείται αυτεπάγγελτα από τους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου ή της εκκαθαρισμένης απαίτησης κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτών.

Ποιοι απαλλάσσονται

Απαλλάσσονται από την προσκόμιση:

 • Οι δικαιούχοι αμοιβών από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων κ.λπ.
 • Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ εκτός των Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού και των επιχειρήσεών τους.
 • Τα ιδρύματα που συνιστώνται σύμφωνα με τον ΑΝ 2039/1939 (κληροδοτήματα-ιδρύματα ειδικού σκοπού), οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει μια από τις ιδιότητες (α) έως (γ) της παρ.2 του άρθρου 1 της αρ.Φ21/156/2001 ΥΑ (φυσικό πρόσωπο υποκείμενο σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρίας, ΟΕ, διαχειριστής ΕΠΕ, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ κ.λπ.) εφόσον δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 • Οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι, εφόσον δεν έχουν μια από τις παραπάνω ιδιότητες (εφόσον δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).
 • Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος, εφόσον δεν έχουν μια από τις παραπάνω ιδιότητες και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (εφόσον δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).
 • Ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και οι δημόσιες επιχειρήσεις φωταερίου και φυσικού αερίου κατά την είσπραξη χρημάτων για εξόφληση λογαριασμών τους.

Δικαιούχος μη ενήμερος

Όταν ο δικαιούχος δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερος και προσκομίζει βεβαίωση οφειλής γίνεται παρακράτηση του ποσού σύμφωνα με το οριζόμενα στο σώμα της βεβαίωσης οφειλής.

Βήμα 3ο: Παραγωγή ηλεκτρονικής εντολής μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμών

Η εξόφληση του ΧΕ διενεργείται με ηλεκτρονική Εντολή Μεταφοράς & Πίστωσης Λογαριασμού που δημιουργείται στο ΟΠΣΔΠ, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Λογιστικού Τμήματος ή Γραφείου, η οποία αποστέλλεται μέσω διεπαφής στην ΤτΕ για εκτέλεση[30].

Κάθε ηλεκτρονική εντολή αποτελεί για την ΤτΕ εντολή πληρωμής και εκτελείται αυτόματα, χωρίς παρεμβάσεις, μετά από συστημικό έλεγχο, επιστρέφοντας στο ΟΠΣΔΠ σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση.

Η Εντολή Μεταφοράς & Πίστωσης του Λογαριασμού, μετά την εκτέλεσή της από την ΤτΕ, είναι διαθέσιμη στο ΟΠΣΔΠ, η εκτύπωσή της επέχει θέση επιβεβαίωσης της πληρωμής (extrait τραπεζικής συναλλαγής) και περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία πίστωσης του λογαριασμού του δικαιούχου, το ποσό που καταβλήθηκε και το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής (χρονοσήμανση σε επίπεδο ημέρας –valeur) καθώς και τα στοιχεία του Χρηματικού Εντάλματος και τα στοιχεία του δικαιούχου.

Βήμα 4ο: Λογιστικοποίηση πληρωμής

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής (valeur) γίνεται λογιστικοποίηση της πληρωμής και εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς, καθώς και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Κράτους, τα παρακρατούμενα υπέρ του δημοσίου ποσά και τα ποσά των τελικών δικαιούχων του προϊόντος των Χ.Ε. που συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το ελληνικό δημόσιο.

Βήμα 5ο: Ενημέρωση δικαιούχων μέσω email

Για την εξόφληση των Χ.Ε. ενημερώνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ο δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι καταχωρημένο το email του στο Μητρώο Δικαιούχων του ΟΠΣΔΠ και έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή (valeur).

Βήμα 6ο: Αποστολή δικαιολογητικών εξόφλησης στο Ε.Σ.

Τα δικαιολογητικά εξόφλησης επισυνάπτονται στο πρωτότυπο του ΧΕ και αποστέλλονται μαζί με το αποδεικτικό της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού στην αρμόδια για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν 4446/2016 ΦΕΚ 240Α, τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του επόμενου από την εξόφληση μήνα, αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, τα οποία συνοδεύονται από κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής:

 • Αριθμός Χ.Ε.
 • Ονοματεπώνυμο δικαιούχου
 • Ποσό Χ.Ε.

Οι καταστάσεις συντάσσονται σε δύο (2) αντίτυπα και παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία, αφού βεβαιώσει με πράξη επί της κατάστασης την παραλαβή των Χ.Ε., επιστρέφει αυθημερόν το ένα (1) αντίγραφο αυτής στην αποστέλλουσα Υπηρεσία.

Επιστροφές πληρωτέων ποσών από την ΤτΕ

Στις περιπτώσεις που, παρά την επιτυχή εκτέλεση της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού από την ΤτΕ, τα πληρωτέα ποσά δεν πιστώθηκαν στους οικείους λογαριασμούς των δικαιούχων, για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. κλειστός ή λανθασμένος λογ/μός,) κατατίθενται από την πληρώτρια τράπεζα σε τραπεζικό λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου που τηρείται στην ΤτΕ. Η ΤτΕ ενημερώνει σχετικά την Δ/νση Λογ/μών του Δημοσίου και αυτή, με τη συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Φορέα που έκανε την πληρωμή, συλλέγει τα σωστά στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που πρέπει να πιστωθεί και εκδίδει εντολή μεταφοράς των πληρωτέων ποσών στους τελικούς δικαιούχους. (άρθρο 2 της αρ.107929/0026/1-12-2013 ΦΕΚ Β’ 3172 Υ.Α.)

 

 

[1] Εγκύκλιος 2/113934 Α/0026/31-12-2013 Υπουργείου Οικονομικών ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-ΘΨΖ

[2] Σχετ. το αρ.8277/5-11-2013 έγγραφο της ΤτΕ σύμφωνα με το οποίο «Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 2/1/2014 σε όλες ανεξαιρέτως τις έγγραφες εντολές του Δημοσίου, των Δημοσίων Οργανισμών, των Δημοσίων Διαχειριστών και Υπολόγων Διαχειριστών ΠΔΕ προς της ΤτΕ αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΙΒΑΝ των λογαριασμών χρέωσης και πίστωσης είτε αυτοί τηρούνται στην ΤτΕ είτε σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

[3] Κατά την καταχώρηση των στοιχείων του δικαιούχου στο Μητρώο Δικαιούχων, θα πρέπει να ταυτοποιούνται από τους εκκαθαριστές, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, με εκείνα που προέρχονται από το TAXIS με βάση το ΑΦΜ αυτού και σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά διαφέρουν ενημερώνεται ο δικαιούχος για να αλλάξει τον τραπεζικό του λογαριασμό (εγκύκλιος 2/113934α/0029/31-12-2013 Υπουργείου Οικονομικών).

[4] Άρθρο 2 παρ.2 του ΠΔ 136/98 ΦΕΚ Α’ 107 «Περιορισμοί έκδοσης ΧΕΠ και ευθύνες υπολόγων»

[5] Άρθρο 145 του Ν. 4270/14

[6] Άρθρο 293 του Ν. 4072/12 ΦΕΚ Α’ 86/11-4-2012

[7] Άρθρο 107 παρ.5 Ν. 2961/01 & άρθρα 12 & 28 Ν. 2648/2001, «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόδοση χρηματικών ποσών μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ, κατά δικαιούχο, χωρίς την προσκόμιση του κατά τα άνω πιστοποιητικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτός που καταβάλλει το ποσό που οφείλεται θα ενημερώσει σχετικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά τα άρθρα 66 και 87 δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

[8] Άρθρα 105 & 107 του Ν. 2961/01 ΦΕΚ Α’ 266

[9] Παρ.5 του άρθρου 26 του Ν. 3220/2004 ΦΕΚ Α’ 15/28-1-2004

[10] άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26-7-2013) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 355 παρ.2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17-1-2018): «1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούμενο. 2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται να επεκτείνεται κατά ένα πρόθεμα, χρησιμοποιείται σε όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρμόζεται ο Κώδικας και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 3. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται και χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, εφόσον έχει στη διάθεσή της, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τα προσωπικά στοιχεία του και σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την επωνυμία και την έδρα, i) προκειμένου να βεβαιώσει ή και να εισπράξει απαιτήσεις κατά αυτού, ii) προκειμένου να πραγματοποιήσει επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο στα πλαίσια της διαχείρισης του συστήματος M.O.S.S., iii) εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις νόμου. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε πρόσωπα που δεν τυγχάνουν φορολογούμενοι, εξαιρέσεις σε περιπτώσεις συναλλαγών με πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών, καθώς και με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

[11] ΠΟΛ 1005/31-12-2013 ΦΕΚ Β’ 19/10-1-2014. Από 1-8-2013 «Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (…). Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αποδίδεται στα εν λόγω πρόσωπα, με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση των σχετικών δηλώσεων και δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.»

[12] Σχετ. η αρ.2/20183/0026/6-3-2014 εγκύκλιος της Δ 26ης του Υπουργείου Οικονομικών

[13] Άρθρο 3 παρ.Β της αρ.2/107929/0026/1-12-2016 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 3172/13-12-2013

[14] Παρ.3 του άρθρου 45 του Ν. 4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου 234 του Ν. 4389/2016 ΦΕΚ Α’ 94 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί μέχρι 31/7/2016 καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ενοποίηση εντός της φορολογικής διοίκησης της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών οφειλών. Η εν λόγω ενοποίηση θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31/12/2017.»

[15] Παρ.3 του άρθρου 45 του Ν. 4387/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7α του άρθρου 2 του Ν 4393/2016 ΦΕΚ Α’ 106 «Μέχρι 31/12/2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και τη διενέργεια πληρωμών παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων.»

[16] Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 2648/98, την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν. 2753/99 και την παρ.2α του άρθρου 321 του Ν. 4072/12

[17] Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.15 άρθρ. 47 Ν. 4223/13 ΦΕΚ Α’ 287

[18] Προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 7 του Ν. 4224/13 ΦΕΚ Α’ 288

[19] Συμψηφίζονται μόνον χρέη που είναι βεβαιωμένα στο εν στενή έννοια Δημόσιο με απαιτήσεις που προέρχονται από το εν στενή έννοια Δημόσιο.

[20] Βεβαία είναι η χρηματική απαίτηση που υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης συμψηφισμού και δεν εξαρτάται από κάποιο όρο ή προθεσμία.

[21] Εκκαθαρισμένη είναι η απαίτηση που προσδιορίζεται κατά είδος και πληρωτέο ποσό.

[22] Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3842/10 (ΦΕΚ Α’ 58).

[23] Ανεξάρτητα από το εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή τελούν σε αναστολή.

[24] Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ

[25] Άρθρο 28 Ν. 3943/11 (ΦΕΚ Α’ 66)

[26] Σχετ. η αρ.2/56489/21-7-2017 εγκύκλιος της Δ/νσης Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών»

[27] Ν. 2065/92 άρθρο 39 παρ. 7. Για την πληρωμή όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων κατά του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, δήμων και κοινοτήτων, απαιτείται, πλέον του προβλεπόμενου από το άρθρ.26 του Ν.1882/90 αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και η ενημερότητα των επιχειρήσεων αυτών για τις οφειλές τους προς το ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Η ενημερότητα αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από το Ι.Κ.Α. Εάν οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., δήμους και κοινότητες παρακρατούνται υποχρεωτικά και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α., εφόσον δεν συμψηφίζονται σύμφωνα με το άρθρ.83 του Ν.Δ.356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) με οφειλές τους προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., δήμους και κοινότητες. Τυχόν εκχωρήσεις προς τρίτους δεν ισχύουν. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης αυτής, το ύψος της εισπραττόμενης απαίτησης άνω του οποίου καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμισή της, ο χρόνος ισχύος της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Ι.Κ.Α.

[28] Για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ ισχύει η αρ.Φ21/116/2000 ΦΕΚ Β’ 839 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αρ.Φ21/156/2001 ΦΕΚ Β’ 287 όμοια. σχετ.η αρ.Ε57/56/24-11-2008 εγκύκλιος ΙΚΑ.

[29] «ε.Για εργασίες, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που διεξάγονται για λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, μετά από παραχώρηση ή εργολαβία, ως εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι. Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε υπηρεσία από τις πιο πάνω αναφερόμενες, υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων, να απαιτεί την προσκόμιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. για την καταβολή των οφειλόμενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών.Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο Ι.Κ.Α.» – αντικατάσταση από την παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 2676/99, ΦΕΚ Α’ 1. Η περ. ε’ είχε τροποποιηθεί από το άρθρο 6 του ν. 1239/82, και είχε αντικατασταθεί από την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 1902/90

[30] Πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με χρέωση του λογαριασμού του δημοσίου 200 «Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο