Δημοσιονομική Πολιτική

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έχει μακρόχρονη προσφορά και βαρυσήμαντο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η αναγκαιότητα μιας εποπτικής αρχής των οικονομικών λογαριασμών του Δημοσίου προέκυψε λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Με Βασιλικό Διάταγμα της 6ης (18ης) Οκτωβρίου του 1842, από την 17η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους «Συσταίνεται ἐντός τῆς ‘Ημετέρας ἑπί τῶν Οἰκονομικῶν Γραμματείας (αργότερα μετονομάστηκε σε «Υπουργείο»), Γενικόν Λογιστήριον ὑπό τάς ἀμέσους διαταάς τοῦ προϊσταμένου αὐτῆς».

Έκτοτε η διοικητική διάρθωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΛΚ έχει υποστεί πολλαπλές και σημαντικότατες μεταβολές, απηχώντας κάθε φορά τις ανάγκες επικαιροποίησης των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και της εκάστοτε επικρατούσας αντίληψης αναφορικά με την οργανωτική δομή της υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Εξ αυτών ξεχωρίζει η ουσιαστική αναδιοργάνωση που προωθήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα (914/1917) όπου το σύνολο του προσωπικού του Λογιστηρίου διαιρέθηκε σε δύο κλάδους (Διοικητικό και Λογιστικό), παρεμβαίνοντας στην αναδιάταξη παλαιών και δημιουργία νέων διευθύνσεων.

Εν συνεχεία, το ΓΛΚ αναβαθμίζεται προσωρινά σε Υπουργείο Θησαυρού (2761/1922), αλλά εκ των τεσσάρων βραχύβιων κυβερνήσεων που συστήθηκαν κατά το ταραχώδες 1922 ως ξεχωριστό και ανεξάρτητο χαρτοφυλάκιο από εκείνο του Υπουργείου Οικονομικών, αναλήφθηκε μόνο μία φορά.

Μέχρι σήμερα κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού, όπως και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού. Έκτοτε και στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφατων διατάξεων περί δημόσιου λογιστικού, οι Γενικές Διευθύνσεις του ΓΛΚ εξακολουθούν να «επικουρούν τον Υπουργό Οικονομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων του» (4270/14) και στις διαδικασίες εκτέλεσης και εποπτείας των μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού.

Από το 1934/35 οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΓΛΚ στεγάζονται στο κτίριο της οδού Πανεπιστημίου 37 σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη (1894-1961), κατόπιν ριζικής αναμόρφωσης και προέκτασης παλαιότερου κτίσματος σε σχέδια του Κωνσταντίνου Κυριακίδη (1881-1942).

Στη σημερινή του λιτή μορφή το κεντρικό κτίριο του ΓΛΚ αποτελεί εξέχον δείγμα αθηναϊκής αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου, με την αυστηρή γεωμετρία και καθαρότητα των γραμμών της προσόψεώς του να αποπνέουν μια αίσθηση πειθαρχίας και ορθού λόγου.

Με τη σταδιακή αύξηση των αρμοδιοτήτων και των αναγκών στέγασης προσωπικού, οι υπηρεσίες Συντάξεων και Δημοσιονομικών Ελέγχων μεταφέρθηκαν σε άλλα κτήρια, παραμένοντας ωστόσο στη διοικητική και οργανωτική του δομή.

Επικοινωνία 

Γ. Γ. : Παυλίνα Καρασιώτου 

Τηλ. Γραμματείας: 210 333 8447  / 210 333 8448

Email: gsfp@glk.gr

Δ/νση: Πανεπιστημίου 37    10165    Αθήνα    Αττικής

Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
 • Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων 
 • Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
 • Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης
 • Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων
 • Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
 • Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
 • Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
 • Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων
 • Ενιαία Αρχή Πληρωμής
 • Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης της Σύναψης και Εκτέλεσης των Δανειακών Συμβάσεων και Συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των Δανειακών Πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

 • Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων
 • Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου Νομού Αττικής 
 • Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου πλην Νομού Αττικής 
Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

 • Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Ελέγχων
 • Διεύθυνση Α’ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Διεύθυνση Β’ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Διεύθυνση Γ’ Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
 • Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 (Σύμφωνα με το άρθρο 395 του ν. 4512/2018 η  Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα καταργήθηκε και συστάθηκε η Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, υπαγόμενη πλέον στον ΕΦΚΑ)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο