Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα

Με τον ν.4557/2018 εισάγονται ρυθμίσεις για την πρόληψη της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και συγκεκριμένα η εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στα πρόσωπα που ασκούν ή ασκούσαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε υψηλόβαθμα πρόσωπα διεθνών οργανισμών, καθώς και η έκδοση σε εθνικό επίπεδο καταλόγου όπου θα προσδιορίζονται τα ειδικά καθήκοντα που, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται σημαντικό δημόσιο λειτούργημα γ) η έκδοση σε επίπεδο διεθνών οργανισμών καταλόγων των σημαντικών δημοσίων λειτουργημάτων στους κόλπους τους.

Με ειδικότερες διατάξεις του ν.4557/2018 ορίζονται τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα ως τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν ή είχαν ανατεθεί σημαντικά δημόσια λειτουργήματα και παρατίθενται ενδεικτικές κατηγορίες και προβλέπεται ότι, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της Βουλής μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής, καθορίζονται τα ακριβή καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όσων ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα.

Με την υπό στοιχεία 56591 ΕΞ2021 κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2019) καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα.

 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
 • Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς,
 • Βουλευτές και Ευρωβουλευτές,
 • Αρχηγοί και οικονομικοί υπεύθυνοι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
 • Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι,
 • Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου,
 • Δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 • ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Συμβουλίων της Τράπεζας της Ελλάδος,
  Πρέσβεις, επιτετραμμένοι διπλωμάτες και πρόξενοι,
 • Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων,
 • Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Εκτελεστικοί Γραμματείς, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, μέλη Διοικητικών ή άλλων Συμβουλίων ή Επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωτών τους, των πάσης φύσεως επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα, κατά τον ορισμό του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, ή εποπτεύονται από αυτόν, ή τους ασκείται από αυτόν διαχειριστικός, διοικητικός ή εποπτικός έλεγχος,
 • Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές και πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Ο εθνικός κατάλογος σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων δεν συμπεριλαμβάνει ενδιάμεσες ή χαμηλές βαθμίδες της υπαλληλικής ιεραρχίας. Η ιδιότητα της άσκησης σημαντικού δημόσιου λειτουργήματος λαμβάνεται υπόψη για λόγους άσκησης ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την απώλεια της θέσης ή έως ότου κρίνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα ότι ενέχονται λόγοι εφαρμογής τους.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο