Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών

Η Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών (ΗΔΔ) εφαρμόζεται στη διακίνηση των δικαιολογητικών των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), συμπεριλαμβανομένων όσων εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όσων τακτοποιούνται συμψηφιστικά και όσων έχουν προπληρωθεί και για τις οποίες απαιτείται απόδοση λογαριασμού.

Θεσμικό πλαίσιο

Στις διατάξεις του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) προβλέπεται ότι τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δημόσιες δαπάνες και οι δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δύνανται να υποβάλλονται στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για την εφαρμογή-υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών (Η∆∆) από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και τον καθορισμό των αναγκαίων λεπτομερειών εκδόθηκε η απόφαση ΟΙΚ. 188204 ΕΞ 2022 «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (ΦΕΚ Β’ 6607).

Σύστημα της ΗΔΔ

Για την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σχεδιάστηκε το σύστημα της ΗΔΔ.

Εκπονήθηκε εγχειρίδιο χρήσης (user manual), στο οποίο περιγράφεται το σύστημα της ΗΔΔ και παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενέργειες των χρηστών.

Εγχειρίδιο Χρήσης συστήματος ΗΔΔ

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στον Δημόσιο Τομέα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο