Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης

Το Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης αποτελείται από το π.δ 54/2018 και τις Λογιστικές Πολιτικές. Το π.δ 54/2018, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο λογαριασμών κοινό για όλη τη Γενική Κυβέρνηση και φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών, και έχει ως απώτερο στόχο την κατάρτιση ενοποιημένων αναφορών για το σύνολο των οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης.

Οι λογιστικές πολιτικές – πρότυπα (ΗELLAS – Hellenic Accounting Standards), αποτελούν το σημαντικότερο μέρος του λογιστικού πλαισίου και βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσίου τομέα (IPSAS – International Public Sector Accounting Standards), καθώς και στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

Το Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης θα εφαρμοστεί από όλες τις οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, από 1/1/2025, αποτελώντας το θεσμικό πλαίσιο λογιστικών κανόνων βάσει του οποίου θα αποτυπώνονται όλες οι οικονομικές συναλλαγές των οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης στις ατομικές χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, με απώτερο σκοπό τη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για όλη τη Γενική Κυβέρνηση.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο