Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα - ΜΣΠΑ (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM)

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίστηκε ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα – ΜΣΠΑ (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), μέσω του οποίου επιχειρείται ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που είναι ενσωματωμένες σε εισαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα υψηλής έντασης εκπομπών, όπως είναι ο σίδηρος και ο χάλυβας, προϊόντα διυλίσεως, τσιμέντο, άργιλος, ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Κανονισμός θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από 1/1/2026. Προς το παρόν διανύουμε τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Κανονισμού, η οποία διαρκεί από 1/10/2023 έως 31/12/2025.

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1773 της Επιτροπής, ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού και την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τους σκοπούς του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι εισαγωγείς και οι έμμεσοι τελωνειακοί αντιπρόσωποι που εισάγουν προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (βλ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ) έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν σε τριμηνιαία βάση στο μεταβατικό μητρώο ΜΣΠΑ έκθεση με τα στοιχεία των εισαγωγών που έχουν πραγματοποιήσει εντός του τριμήνου και των ενσωματωμένων εκπομπών άνθρακα, το αργότερο έναν μήνα μετά το τέλος του εν λόγω τριμήνου.

Για πληροφορίες σχετικές με το μητρώο Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cbam-helpdesk@sdoe.gr (προτείνεται ως τρόπος επικοινωνίας) και τα τηλέφωνα 2103401016 και 2103424657.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο