Δημόσιο Χρέος

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2628/6.7.1998 (ΦΕΚ 151 Α’), 3965/18.5.2011 (ΦΕΚ 113 Α’) και 4223/31.12.2013 (ΦΕΚ 287 Α’) με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Εκσυγχρονισμός Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με τον νόμο 4941/2022 (ΦΕΚ 113/Α).

Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, τη βελτιστοποίηση του κόστους δανεισμού και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους, ιδίως ως προς τη σύνθεση και τη χρονική διάρκειά του, ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, καθώς και για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στην ιστοσελίδα pdma.gr.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο