Δημόσια Περιουσία

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (ΠΔ 77 ΦΕΚ Α’ 130/27.6.2023)
 
α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017,
γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.
 
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:
 • Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών
 • Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 • Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ)
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, οι οποίοι υλοποιούνται δια των υπαγόμενων σε αυτή Υπηρεσιών, είναι οι ακόλουθοι:

 • Η αποκάλυψη, η συστηματική καταγραφή και η διαρκής και αποτελεσματική προστασία της Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
 • Η ενδυνάμωση του εποπτικού ρόλου των Κοινωφελών Περιουσιών, με γνώμονα τη διασφάλιση της υλοποίησης της συνταγματικά κατοχυρωμένης βούλησης των διαθετών.
 • Η αύξηση των εσόδων, μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δημοσίου και η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, δια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών του Δημοσίου.
 • Η συμμόρφωση της χώρας με τα διεθνή πρότυπα και η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεών της.
 • Η αξιοποίηση του εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος και των χαρτογραφικών δεδομένων των Δημοσίων φορέων για την επίτευξή των πιο πάνω σκοπών.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 • Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων δημόσιας περιουσίας και απαλλοτριώσεων.
 • Η καθοδήγηση και υποστήριξη Κτηματικών Υπηρεσιών.
 • Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου Δημόσιας Περιουσίας.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω:

 1. Τμήμα Α’ – Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων
 2. Τμήμα Β’ – Αιγιαλού και Παραλίας
 3. Τμήμα Γ’ – Απαλλοτριώσεων
 4. Τμήμα Δ’ – Συντονισμού και παρακολούθησης οικονομικών στοιχειών
 5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών είναι οι παρακάτω:

 • Η καταγραφή, η εκκαθάριση και η συνεχής εποπτεία του διαχειριστικού έργου των οργάνων διοίκησης των Κοινωφελών Περιουσιών (Εκκαθαριστές/ Εκτελεστές/ Κηδεμόνες/ Όργανα διοίκησης Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων) για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας τους με στόχο την υλοποίηση της βούλησης των διαθετών.
 • Η ταχεία εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών και η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.
 • Η διαχείριση των Κοινωφελών Περιουσιών που ανήκουν στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και η συνεχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της βούλησης των συγκεκριμένων διαθετών.
 • Η μέριμνα για την περιέλευση στο Ελληνικό Δημόσιο των παραγραφέντων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξιών και απαιτήσεων.

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω:

 1. Τμήμα Α’ – Εκκαθάρισης
 2. Τμήμα Β’ – Εποπτείας
 3. Τμήμα Γ’ – Σχολαζουσών Κληρονομιών
 4. Γραφείο Μητρώου – Γραμματεία

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι κάτωθι:

 • Η υλοποίηση του τεχνικού έργου τόσο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας όσο και της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών.
 • Η καθοδήγηση και υποστήριξη των Κτηματικών Υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα που αφορούν τη Δημόσια Περιουσία.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε θέματα καταγραφής και προστασίας της Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η εξοικονόμηση πόρων μέσω του εξορθολογισμού της στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου από οικονομικής και υλικοτεχνικής άποψης.
 • Η βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης και επίβλεψης έργων με γνώμονα τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα (4) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία:

 1. Τμήμα Α’ – Τεχνικών Θεμάτων
 2. Τμήμα Β’ – Μελετών Έργων και Στέγασης
 3. Τμήμα Γ’ – Κατασκευής και Συντήρησης Έργων
 4. Τμήμα Δ’ – Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων
 5. Γραφείο Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης
 6. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Τρεις (3) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Κτηματικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων δημόσιας περιουσίας και η διευθέτησή τους σε τοπικό επίπεδο
 • Η αποτελεσματικότερη καταγραφή και προστασία της Δημόσιας Περιουσίας
 • Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η εξοικονόμηση πόρων από τη στέγαση των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε:

α) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και
β) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης είναι τρεις (3):

 1. Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, με έδρα την Αθήνα και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής.
 2. Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-νήσων και Δυτικής Αττικής, με έδρα τον Πειραιά και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικής.
 3. Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Κτηματικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά τους ως ακολούθως:

 1. Τμήμα Α’ – Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών
 2. Τμήμα Β’ – Αιγιαλού και Παραλίας
 3. Τμήμα Γ’ – Τεχνικό
 4. Γραφείο Δικαστικών Ενεργειών
 5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης

Πενήντα μία (51) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος

(στοιχεία επικοινωνίας με τις παραπάνω υπηρεσίες, βρίσκονται στον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας  Δημόσιας Περιουσίας)

 
Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 
α) Τμήμα Α’ Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
β) Τμήμα Β’ Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
γ) Τμήμα Γ’ Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
 
 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι οι κάτωθι:
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και γενικότερα της χώρας με την παροχή στοιχείων, πληροφοριών και στατιστικών στο πλαίσιο της εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.
 • Η παρακολούθηση των αποκρατικοποιήσεων που υλοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις. 
 • Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων αποκρατικοποίησης του ν.3049/2002.
 • Η συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή από αυτές του σχετικού θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο προς το σκοπό της επίτευξης του μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
α) Τμήμα Α’ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β’ Αποκρατικοποιήσεων
γ) Τμήμα Γ’ Διαχείρισης Κινητών Αξιών
δ) Τμήμα Δ’ Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
 
 
Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας είναι οι κάτωθι:

 • Σύνταξη και επικαιροποίηση αμελητί του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου και των φορέων του Δημοσίου Τομέα (Μ.Α.Π.) (ειδικότερα Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. του ν. 4389.2016).
 • Ενημέρωση, έκδοση αναφορών και στατιστικών στοιχείων από το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου.
 • Παρακολούθηση της κανονικής, διαρκούς και ασφαλούς λειτουργίας του Μ.Α.Π. και της ορθής καταχώρησης στοιχείων σε αυτό.
 • Συνδρομή στον Υπουργό Οικονομικών σε όλα τα θέματα, τεχνικής φύσης, που αφορούν την παρακολούθηση των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν ή πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (άρθρο 184 ν. 4389/2016).
 • Συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) σε θέματα αξιοποίησης – ωρίμανσης ακινήτων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραγεώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 105 62

Τηλέφωνα: Προϊστάμενος 213 139 1163
Υπάλληλοι 213 139 1164, 213 139 1165, 213 139 1166, 213 139 1167, 213 139 1168, 213 139 1169

 
Επικοινωνία
Γ.Γ.: Αθηνά – Μαρία (Νάγια) Κόλλια 
Τηλ.: 213 1391150, 213 1391151, 213 1391152

email: ggdp@minfin.gr / n.kollia@minfin.gr

Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 6, 10562 Αθήνα

 
Αιτήσεις προς τις υπηρεσίες δημόσιας περιουσίας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση προς τις υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας για δημόσια κτήματα, αιγιαλό, αμμοληψία, απαλλοτριώσεις κ.ά.

Μπορείτε ακόμη:

 • να λάβετε ηλεκτρονική απάντηση στο αίτημά σας
 • να δείτε όλες τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχετε υποβάλει

Πατήστε εδώ για είσοδο στην υπηρεσία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο