Μεσοπρόθεσμο – Ευρωπαϊκό 6μηνο

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων είναι οι ακόλουθοι:

  • Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του κυλιόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, σε τετραετή ορίζοντα.
  • Η συγκέντρωση και δημοσίευση δημοσιονομικών στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Η κατάρτιση μεθοδολογίας τήρησης στοιχείων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ – Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

β) Τμήμα Β’ – Δημοσιονομικών Στοιχείων

γ) Τμήμα Γ’ – Μεθοδολογίας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο