Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Ο νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020) προβλέπει ρητά ότι δύναται να ρυθμιστούν και τα δάνεια στα οποία έχει δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η ρύθμιση αυτή, δύναται να επιτευχθεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και να περιλαμβάνει:

Α) μερική διαγραφή οφειλών, ως εξής:

  • προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ,
  • προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

  • να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του,
  • η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Β) το υπόλοιπο μέρος της οφειλής δύναται να ρυθμιστεί, ως εξής:

  • Σε έως 240 δόσεις, εάν το Ελληνικό Δημόσιο εγκρίνει το αίτημα κατάπτωσης εγγύησης της τράπεζας/διαχειριστή δανείου. Τότε το Δημόσιο πληρώνει τον πιστωτή και ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει ισόποση οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ./ΑΑΔΕ.
  • Σε έως 420 δόσεις, εάν το Ελληνικό Δημόσιο απορρίψει το αίτημα κατάπτωσης εγγύησης της τράπεζας/διαχειριστή δανείου. Τότε η οφειλή παραμένει στην τράπεζα/διαχειριστή δανείου.

Εάν ο πιστωτής έχει υποβάλλει αίτηση κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, τότε πριν την αποπληρωμή του από το Κράτος, θα πρέπει πρώτα να διενεργηθεί ειδικός έλεγχος περί τήρησης των όρων εγγύησης. Έως ότου ολοκληρωθεί ο εν λόγω έλεγχος του Δημοσίου, ο οφειλέτης δύναται να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, διότι η οφειλή παραμένει στο πιστωτικό ίδρυμα που χορήγησε το δάνειο ή σε διαχειριστή δανείων.

Εάν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Κράτους και διαπιστωθεί ότι ισχύουν οι όροι της εγγύησης, τότε το Κράτος αποπληρώνει την οφειλή προς την τράπεζα ή διαχειριστή δανείων και ταυτόχρονα βεβαιώνει ισόποσο ποσό οφειλής στην ΑΑΔΕ. Ως εκ τούτου ο οφειλέτης δύναται να ρυθμίσει την εν λόγω οφειλή, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή διμερώς με την ΑΑΔΕ μέσω των ειδικών διμερών ρυθμίσεων και εξόφληση σε έως 120 δόσεις.

Θεσμικό Πλαίσιο
  • Νόμος 4549/2018 (άρθρο 103)
  • Νόμος 4818/2021 τροποποιήσεις ΦΕΚ-207_27-10-2020 (άρθρα 34-39) περί ρύθμισης δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου
  • Νόμος 4738/2020 άρθρο 293 ρύθμιση δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου που έχουν βεβαιωθεί στο δημόσιο
  • Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων» (Αρ. Απόφασης 2/94253/0025, ΦΕΚ Β’ 5960/31.12.2018)
Ενημερωτικό υλικό

Απαντήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ερωτήματα σχετικά με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων (ΓΛΚ_1 και ΓΛΚ_2)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο