Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές

Αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του ν.4557/2018 από τα υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 5 ν. 4557/2018) είναι οι εξής αρχές και φορείς:

1) Η Τράπεζα της Ελλάδος για: α) τα πιστωτικά ιδρύματα, β) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, γ) τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, δ) τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, ε) τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις, στ) τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, ζ) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, η) τα ιδρύματα πληρωμών, θ) τις ταχυδρομικές εταιρείες, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών, ι) τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ια) τις επιχειρήσεις της περ. ιθ` του στοιχείου 3 του άρθρου 3, ιβ) τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για: α) τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, β) τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, γ) τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους, δ) τις εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, ε) τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, στ) τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ζ) τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, η) τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, θ) τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών.

3) Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τους ενεχυροδανειστές και τους αργυραμοιβούς.

4) Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που έχουν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, καθώς και για τους ιδιώτες ελεγκτές.

5) Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για: α) τους εξωτερικούς λογιστές- φοροτεχνικούς, τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που αναλαμβάνει να παρέχει, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων συνδεδεμένων προσώπων, υλική βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα, ως κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα, β) τους μεσίτες ακινήτων, γ) τους εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.

6) Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για: α) τις επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο που λειτουργούν επί πλοίων στην Ελλάδα ή υπό ελληνική σημαία, β) τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, καθώς και τα πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

7) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο