Εθνικός μηχανισμός για τον συντονισμό και τη συνεργασία των συναρμόδιων αρχών

Με τον ν. 4816/2021 (ΦΕΚ Α’ 118) έγινε ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την «καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Προς την κατεύθυνση της εναρμόνισής της με τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις, η Ελλάδα αποτελεί χώρα μέλος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force/FATF) με σταθερή και ισχυρή παρουσία στον οργανισμό. Η χώρα μας αξιολογήθηκε, το 2019, από τη FATF και κατατάχθηκε στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση (Regular Follow-Up), με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας

Το τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδιο για τον συντονισμό της εθνικής αντίδρασης στους εντοπισθέντες κινδύνους ΞΧ/ΧΤ, τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών, τη θέσπιση σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, τη συμβολή/ διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Στρατηγικής (βλ. άρθρο 7 του ν. 4557/2018).

O Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας, ενδεικτικά, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Αναλαμβάνει τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για θέματα καταπολέμισης ΞΧ/ΧΤ, προετοιμάζει και συντονίζει τη συμμετοχή σε διασκέψεις, συνόδους και ομάδες εργασίας των διεθνών οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος. Μεριμνά για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που αποστέλλουν οι διεθνείς οργανισμοί, για την υποβολή σχολίων ή προτάσεων προς αυτούς, για τη σύνταξη και υποβολή σχεδίων δράσης και για τον συντονισμό των απαντήσεων στις διενεργούμενες από αυτούς αξιολογήσεις της Χώρας, συνεργαζόμενο με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τις αρμόδιες Αρχές και τους φορείς εκπροσώπησης υπόχρεων προσώπων.

β) Παρέχει πλήρη ενημέρωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής για την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου της Επιτροπής.

γ) Ενημερώνει την Αρχή, τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς εκπροσώπησης υπόχρεων προσώπων για τα αποτελέσματα των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου.

δ) Εισηγείται στην Επιτροπή Στρατηγικής τη θέσπιση μέτρων και την κατανομή πόρων για την καλύτερη αντιμετώπιση ή τον μετριασμό των κινδύνων που εντοπίστηκαν και προτείνει δράσεις στους εντοπισμένους τομείς που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Δ/ΔΧΠ/ΓΔΟΠ

email: aml.unit@minfin.gr

 
Επιτροπή Στρατηγικής

Η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, συλλογικό όργανο με υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζει σε εθνικό επίπεδο τη στρατηγική για τις ανωτέρω ενέργειες. Το έργο της Επιτροπής Στρατηγικής συνίσταται στην προετοιμασία και σχεδιασμό συγκεκριμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση εντοπισμένων αδυναμιών στον εθνικό μηχανισμό, την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ/ΟΜΚ (βλ. άρθρο 8 του ν. 4557/2018).

Συνοπτικά, το έργο της Επιτροπής Στρατηγικής είναι:

α) Ο  εντοπισμός, η ανάλυση, η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των εκάστοτε υφιστάμενων κινδύνων σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και η προετοιμασία της Εθνικής Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Στρατηγικής συντονίζει τη διαδικασία εκπόνησης, τακτής αναθεώρησης, επικαιροποίησης και δημοσιοποίησης των εκτιμήσεων κινδύνου, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευρημάτων στην κατανομή πόρων και στον σχεδιασμό δράσεων σε επιλεγμένους τομείς.

β) Η διασφάλιση της συμμόρφωσης της Χώρας με τα διεθνή πρότυπα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων σχετικά με την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

γ) Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ασκούμενης εποπτείας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών.

δ) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη βελτίωση της συνεισφοράς των φορέων του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

email: generalsecr@minfin.gr 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο