Προϋπολογισμός

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ρεαλιστική κατάρτιση και ορθή υλοποίηση του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και η έγκαιρη δημοσίευση των αναγκαίων στοιχείων.
 • Η αποτελεσματική εξειδίκευση παραμέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και η υποστήριξη της εφαρμογής τους.
 • Η συστηματική παρακολούθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
 • Η αποτελεσματική και έγκαιρη υποστήριξη της διαδικασίας παρακολούθησης και αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους, με σκοπό την τόνωση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση και εννέα (9) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

α) Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης:

 • Τμήμα Α’ – Στοιχείων
 • Τμήμα Β’ – Προϋπολογισμού Εσόδων
 • Τμήμα Γ’ – Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
 • Τμήμα Δ’ – Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

β) Υποδιεύθυνση 

 • Τμήμα Ε’ – Προϋπολογισμού
 • Τμήμα ΣΤ’ – Προϋπολογισμού
 • Τμήμα Ζ’ – Προϋπολογισμού
 • Τμήμα Η’ – Προϋπολογισμού
 • Τμήμα Θ’ – Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων της  Γενικής Κυβέρνησης

Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

SDDS

Κρατικός Προϋπολογισμός

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Πρόγραμμα Σταθερότητας

Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών

Ανώνυμες Εταιρείες και Νομικά Πρόσωπα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο