Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ)

Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, με κύριο σκοπό την τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρμόδιου, κατ’ ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά το σχεδιασμό και την άσκηση της οικονομικής πολιτικής και λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες γι’ αυτό διατάξεις (άρθρο 47, ν. 4484/2017 – Α’ 110).

Σκοπός και αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  1. υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση οικονομικής στρατηγικής στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής,
  2. γνωμοδότηση για τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους της οικονομικής πολιτικής,
  3. διερεύνηση και ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων για την επιλογή μέτρων οικονομικής πολιτικής,
  4. γνωμοδότηση για τις γενικές κατευθύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού,
  5. παρακολούθηση και ανάλυση της πορείας και των προοπτικών της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, καθώς και επισήμανση και αξιολόγηση των αποκλίσεων των εξελίξεων από τους στόχους, με εισήγηση μέτρων επίτευξης της κυβερνητικής πολιτικής,
  6. γνωμοδότηση επί κάθε άλλου συναφούς θέματος μακροοικονομικής πολιτικής.

Στελέχη του Σ.Ο.Ε. εκπροσωπούν την Ελλάδα σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (Economic Policy Committee) και σε υποεπιτροπές αυτών. Επιπλέον συμμετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (Economic Policy Committee) του ΟΟΣΑ και στις σχετικές ομάδες εργασίας αυτής. Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Ε. είναι αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στο EUROGROUP και στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (ECOFIN).

Στην ευθύνη του Σ.Ο.Ε. ανήκει ο συντονισμός των εθνικών θέσεων σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για την ελληνική οικονομία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το Σ.Ο.Ε. είναι, επίσης, αρμόδιο για τη σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και για την επικαιροποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Πρόεδρος

Μιχάλης Αργυρού (βιογραφικό)

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Καστρινάκη Ζαφείρα, Επικεφαλής του Τομέα Μικροοικονομικής Πολιτικής και Μικροπροσομοιώσεων καθώς και του Τομέα Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, 2103332857, email: z.kastrinaki@minfin.gr

Τσερκέζης Λευτέρης, Επικεφαλής του Τομέα Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων, 210 3332290, email: e.tserkezis@minfin.gr

Αμουργιανός Μιχάλης, email: m.amourgianos@minfin.gr

Γιακουμής Μάνος, email: e.giakoumis@minfin.gr

Παπαδάκης Μάνος, email: e.papadakis2@minfin.gr

Παύλου Απόστολος, email: a.pavlou@minfin.gr

Σαββοπούλου Έρση – Ηλιάνα, email: e.savvopoulou1@minfin.gr

Τσέλλου Σοφία, email: s.tsellou@minfin.gr 

Γραμματεία:  210 3332522, 6, 8 email: soe@minfin.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο