Θησαυροφυλάκιο και Δημοσιονομικοί Κανόνες

Αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, οι στρατηγικοί σκοποί της οποίας είναι οι ακόλουθοι:

 • Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογιστικών διατάξεων προς υποστήριξη των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημόσιου για την εφαρμογή τους.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Ο καθορισμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση του ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Ο καθορισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των ενιαίων διαχειριστικών κανόνων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Η διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της κρατικής εγγύησης κατά τη λειτουργία της ως εργαλείο άσκησης οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των εκκρεμοτήτων του τ. Ο.Α.Ε.

Η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων διαρθρώνεται ως εξής:

– Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

 • Η διαχείριση λογιστικού συστήματος και η κατάρτιση χρηματοοικονομικών αναφορών για την Κεντρική Διοίκηση.
 • H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο καθορισμός ενιαίων λογιστικών προτύπων για τη Γενική Κυβέρνηση.
 • Η κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Λογιστικό πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης.

Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α’- Απολογισμού – Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης.
 • Τμήμα Β’- Υπολόγου Συμψηφισμών.
 • Τμήμα Γ’- Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης.
 • Τμήμα Δ’- Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
– Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων είναι οι ακόλουθοι:

 • Η επεξεργασία, εκτέλεση και παρακολούθηση του Ετήσιου Νομισματικού Προγράμματος της χώρας.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση παροχής εγγυήσεων και καταπτώσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Η συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αποτελεσματική δικαστική εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των εκκρεμοτήτων του τ. Ο.Α.Ε.

Η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α’ – Παροχής Εγγυήσεων
 • Τμήμα Β’ – Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων
 • Τμήμα Γ’ – Καταπτώσεων Εγγυήσεων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων
 • Τμήμα Δ’- Ειδικών Θεμάτων και Δικαστικών Υποθέσεων
 • Τμήμα Ε’- Κίνησης Κεφαλαίων και Νομισματικών Εκδόσεων
– Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού συστήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α’) και ενεργοποιήθηκε με την αρ. οικ. 37127 ΕΞ 2019/11-04-2019 (ΦΕΚ 1403 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.
 • Η εκτέλεση και παρακολούθηση δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Η διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρηματικών δοσοληψιών του ελληνικού κράτους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού και η παρακολούθηση της ρευστότητας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.
 • Η οργάνωση, επίβλεψη και περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών ρυθμίσεων αναφορικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α’ – Λογαριασμών
 • Τμήμα Β’ – Ταμειακού Προγραμματισμού Κεντρικής Διοίκησης.
 • Τμήμα Γ’ – Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης.
 • Τμήμα Δ’ – Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε.
– Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων είναι οι παρακάτω:

 • Η κατάρτιση και ενιαία ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους δημοσιονομικούς κανόνες.
 • Η αποτελεσματική καθοδήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών φορέων του Δημόσιου Τομέα για την ορθή εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων.

Η Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α’ – Δημοσιονομικών Κανόνων
 • Τμήμα Β’ – Διαδικασιών Ελέγχου και Παρακολούθησης
 • Τμήμα Γ’ – Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης
 • Τμήμα Δ’ – Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων αυτών
 • Τμήμα Ε’ – Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) πλην Ο.Τ.Α., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. Γενικής Κυβέρνησης
Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο