Θησαυροφυλάκιο και Δημοσιονομικοί Κανόνες

Αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, οι στρατηγικοί σκοποί της οποίας είναι οι ακόλουθοι:

 • Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογιστικών διατάξεων προς υποστήριξη των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημόσιου για την εφαρμογή τους.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Ο καθορισμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση του ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Ο καθορισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των ενιαίων διαχειριστικών κανόνων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Η διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της κρατικής εγγύησης κατά τη λειτουργία της ως εργαλείο άσκησης οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των εκκρεμοτήτων του τ. Ο.Α.Ε.

Η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων διαρθρώνεται ως εξής:

– Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

 • Η διαχείριση λογιστικού συστήματος και η κατάρτιση χρηματοοικονομικών αναφορών για την Κεντρική Διοίκηση.
 • H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο καθορισμός ενιαίων λογιστικών προτύπων για τη Γενική Κυβέρνηση.
 • Η κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Λογιστικό πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης.

Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α’- Απολογισμού – Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης.
 • Τμήμα Β’- Υπολόγου Συμψηφισμών.
 • Τμήμα Γ’- Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης.
 • Τμήμα Δ’- Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
– Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων είναι οι ακόλουθοι:

 • Η επεξεργασία, εκτέλεση και παρακολούθηση του Ετήσιου Νομισματικού Προγράμματος της χώρας.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση παροχής εγγυήσεων και καταπτώσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Η συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αποτελεσματική δικαστική εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των εκκρεμοτήτων του τ. Ο.Α.Ε.

Η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α’ – Παροχής Εγγυήσεων
 • Τμήμα Β’ – Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων
 • Τμήμα Γ’ – Καταπτώσεων Εγγυήσεων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων
 • Τμήμα Δ’- Ειδικών Θεμάτων και Δικαστικών Υποθέσεων
 • Τμήμα Ε’- Κίνησης Κεφαλαίων και Νομισματικών Εκδόσεων
– Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού συστήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α’) και ενεργοποιήθηκε με την αρ. οικ. 37127 ΕΞ 2019/11-04-2019 (ΦΕΚ 1403 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.
 • Η εκτέλεση και παρακολούθηση δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Η διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρηματικών δοσοληψιών του ελληνικού κράτους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού και η παρακολούθηση της ρευστότητας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.
 • Η οργάνωση, επίβλεψη και περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών ρυθμίσεων αναφορικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α’ – Λογαριασμών
 • Τμήμα Β’ – Ταμειακού Προγραμματισμού Κεντρικής Διοίκησης.
 • Τμήμα Γ’ – Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης.
 • Τμήμα Δ’ – Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε.
– Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων είναι οι παρακάτω:

 • Η κατάρτιση και ενιαία ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους δημοσιονομικούς κανόνες.
 • Η αποτελεσματική καθοδήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών φορέων του Δημόσιου Τομέα για την ορθή εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων.

Η Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α’ – Δημοσιονομικών Κανόνων
 • Τμήμα Β’ – Διαδικασιών Ελέγχου και Παρακολούθησης
 • Τμήμα Γ’ – Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης
 • Τμήμα Δ’ – Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων αυτών
 • Τμήμα Ε’ – Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) πλην Ο.Τ.Α., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. Γενικής Κυβέρνησης
Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής  αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής ( Ε.Α.Π.) είναι οι ακόλουθοι:

 • Η διενέργεια της πληρωμής των πάσης φύσεως αμοιβών του προσωπικού του Δημόσιου Τομέα κεντρικά, από έναν ενιαίο φορέα.
 • Η  διασφάλιση της ορθής διενέργειας πληρωμών των αμοιβών για όλο το προσωπικό του Δημόσιου Τομέα, μέσω της αξιοποίησης και διασταύρωσης των δεδομένων του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και του αντίστοιχου Μητρώου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS.
 • Η διαχείριση και αξιοποίηση στοιχείων μισθοδοσίας πρόσθετων αμοιβών για την υποστήριξη της δημοσιονομικής και μισθολογικής πολιτικής.
 • Η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός των υπόχρεων φορέων για την έγκαιρη και έγκυρη εκτέλεση των διαδικασιών που άπτονται των πληρωμών που πραγματοποιεί.

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α’ – Επεξεργασίας Στοιχείων Πληρωμής και Συντονισμού
 • Τμήμα Β’ – Διασταυρώσεων και Παροχής Στοιχείων
– Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης της Σύναψης και Εκτέλεσης των Δανειακών Συμβάσεων και Συμβάσεων

Tο Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης της Σύναψης και Εκτέλεσης των Δανειακών Συμβάσεων και Συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α’ 77).

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 • Η λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των δανείων που χορηγούνται στους τελικούς αποδέκτες από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, καθώς και η παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτονται με φορείς και στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος InvestEU.
 • Η παρακολούθηση της εξυπηρέτησης των δανείων από τους τελικούς αποδέκτες.
 • Η σύνταξη και αποστολή περιοδικών αναφορών προς το Επενδυτικό Συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), προς την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με:
  α) τη μη έγκαιρη πληρωμή των οφειλόμενων δόσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες επιχειρησιακές συμβάσεις,
  β) τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
  γ) τα μέτρα που λαμβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και φορείς,
  δ) τις δικαστικές ενέργειες που έχουν εκκινήσει, καθώς και το αποτέλεσμα αυτών,
  ε) τον χρόνο καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων από τα αρμόδια ιδρύματα.
 • Η βεβαίωση της οφειλής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που ορίζει το άρθρο 59 του ν. 4915/2022 (Α’ 63).
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, το Επενδυτικό Συμβούλιο, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο