Στεγαστικό Επίδομα ΟΠΕΚΑ

Το Στεγαστικό Επίδομα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, σε νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, μετά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και έχει διάρκεια έξι μήνες. Μετά την πάροδο των έξι μηνών ο δικαιούχος μπορεί να επανυποβάλει αίτηση ένταξης.

Το επίδομα έχω ως ανώτατο όριο τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Πιο αναλυτικά, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

 • Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ/ μήνα.
 • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση 35 ευρώ/μήνα.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.
 • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα: προσαύξηση 70 ευρώ / μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι ορίζονται με ένα τρίπτυχο κριτηρίων: εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής.

Α) Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Πιο αναλυτικά προβλέπονται τα εξής εισοδηματικά όρια:

 • Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό: έως 7.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος
 • Για μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ.
 • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Β) Περιουσιακά κριτήρια

1) Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

2) Περιουσιακό τεκμήριο: Τα όρια για κάθε τύπου νοικοκυριού (συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κτλ), ορίζονται ως εξής:

 • Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό: έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος
 • Για μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ.
 • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Γ) Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών  (εξαιρουμένων των ομογενών και πολιτών κρατών μελών ΕΕ) πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα για 12 έτη.

Εξαιρέσεις

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που:

 • Είναι ενταγμένα σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου
 • Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες,
 • Μισθώνουν μέρος κατοικίας,
 • Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης. Σημειώνεται ότι, η σχέση συγγένειας αφορά στο σύνολο των μελών του νοικοκυριού και όχι μόνο στον αιτούντα.
 • Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί εντός των τριών τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ

Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο