Δημοσιονομικοί Έλεγχοι

Οι δημοσιονομικοί έλεγχοι είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, οι στρατηγικοί σκοποί της οποίας είναι οι ακόλουθοι:

 • Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων όπως αυτοί καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3492/2006 (Α’ 210), στο πλαίσιο και των οριζομένων στην περίπτωση ιδ του άρθρου 21 του ν.4270/2014, καθώς και στο ν.4182/2013.
 • Η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή η διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή μέρους του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται ως εξής:

– Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι:

 • Η παροχή υποστήριξης στις Διευθύνσεις της παρ. 2 του άρθρου 52 και τις Δ.Υ.Ε.Ε. για νομικά θέματα που προκύπτουν σε όλα τα στάδια των ελέγχων (προετοιμασία, διενέργεια ελέγχου, παρακολούθηση).
 • Η εκπόνηση και η έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Δημοσιονομικών Ελεγκτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3492/2006.
 • Η σύνταξη προτάσεων συμπλήρωσης ή/και τροποποίησης των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Γ.Λ.Κ. και η μέριμνα για την προώθηση και δημοσίευσή τους.
 • Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, η ενημέρωση των υπηρεσιών της επί νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που δημοσιεύονται και αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, καθώς και επί νομολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέματα.
 • Η τήρηση αρχείου δικαστικών και γενικότερα νομικών υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και των Διευθύνσεών της.
 • Η εισήγηση, προς το αρμόδιο όργανο, για υποβολή ερωτημάτων στο Ν.Σ.Κ. και η συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. και τα επί μέρους Γραφεία του.
– Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων είναι οι ακόλουθοι:

 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).
 • Η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για τη διενέργεια των ελέγχων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Δ.Δ.Ε. και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους.
 • Ο σχεδιασμός των ανωτέρω ελέγχων μέσω της δημιουργίας μεθοδολογιών, προτύπων και εργαλείων ελεγκτικών εργασιών καθώς και κατάλληλων πληροφορικών συστημάτων.
 • Η επιβολή κυρώσεων μετά την οριστικοποίηση των εκθέσεων ελέγχου από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.).
 • Η διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την ικανότητα των φορέων να επιτύχουν ορθή δημοσιονομική διαχείριση των εθνικών πόρων μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων της Ε.Σ.ΕΛ. του άρθρου 10 του ν.3492/2006.
 • Ο συντονισμός και η συστηματική συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για όλα τα ανωτέρω θέματα.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α΄- Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων
 • Τμήμα Β΄-Στρατηγικής, Μεθοδολογίας & Σύνταξης Ελεγκτικών Προτύπων
– Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων είναιοι ακόλουθοι:

 • Ο προγραμματισμός των τακτικών και έκτακτων κατασταλτικών διαχειριστικών/οικονομικών ελέγχων στους φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, για την επαλήθευση i) της διαχείρισης του προϋπολογισμού τους εντός του πλαισίου της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής και ii) της επάρκειας της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου αυτών.
 • Ο εντοπισμός τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς.
 • Ο προγραμματισμός έκτακτων ελέγχων κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων, ύστερα από καταγγελίες ή αναφορές για βάσιμες υπόνοιες για ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες σε:

i) Δημόσιους φορείς, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με σκοπό τη διαπίστωση της ορθής, εκ μέρους τους, διαχείρισης του προϋπολογισμού τους, υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν.3492/2006 και σε συνδυασμό με την παράγραφο ιδ του άρθρου 21 του ν.4270/2014, ή γενικότερα σε φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τακτικού ελέγχου της Γ.Δ.Δ.Ε.
ii) κοινωφελείς περιουσίες/εθνικά κληροδοτήματα και σχολάζουσες κληρονομιές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσιών), προκειμένου να διαπιστωθεί η χρηστή διαχείριση αυτών.
iii) Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με την ιδιότητα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.).

 • Ο προγραμματισμός ειδικών τακτικών ελέγχων στις κοινωφελείς περιουσίες/εθνικά κληροδοτήματα και σχολάζουσες κληρονομίες, όπως αυτά προσδιορίζονται στον κώδικα κοινωφελών περιουσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας από τις εποπτεύουσες υπηρεσίες, καθώς και η ορθή διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών, είτε τελούν σε στάδιο εκκαθάρισης είτε βρίσκονται σε στάδιο εποπτείας.

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων διαρθρώνεται σε ( 5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α΄- Προγραμματισμού Τακτικών Ελέγχων
 • Τμήμα Β΄- Προγραμματισμού Τακτικών Ελέγχων
 • Τμήμα Γ΄-  Προγραμματισμού Εκτάκτων Ελέγχων
 • Τμήμα Δ΄- Προγραμματισμού Ειδικών Ελέγχων
 • Τμήμα Ε΄- Αξιολόγησης του Ελεγκτικού Έργου
– Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου Άρθρο 52
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο