Νομοθεσία

Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
Τμήμα Γ’- Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Λογιστικές Πολιτικές για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

Ενημερωτικό Σημείωμα και Παρουσίαση για την «23η συνάντηση του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση και τις Χρηματοοικονομικές Αναφορές»

Εκθέσεις τεχνικής υποστήριξης

 
Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
Τμήμα Γ’ -Ταμειακού Προγραμματισμού
 
 
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο