Νομοθεσία

Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
Τμήμα Γ’ -Ταμειακού Προγραμματισμού
Νόμος
Υπουργικές Αποφάσεις
Εγκύκλιοι Οδηγιών (με χρονολογική σειρά)
  • Εγκύκλιος οδηγιών για την υποχρεωτική χρήση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΙΑΣ Portal) από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΑΔΑ: 97Σ4Η-5ΚΨ)
  • Εγκύκλιος οδηγιών για την κατάρτιση Ταμειακού Προγραμματισμού Οικονομικού έτους 2024 και τη διενέργεια των συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΑΔΑ:6ΛΓ2Η-ΦΥΟ)
  • Εγκύκλιος οδηγιών για την κατάρτιση Ταμειακού Προγραμματισμού Οικονομικού έτους 2023 και τη διενέργεια των συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΑΔΑ: ΨΥΨ3Η-Ρ2Η)
  • Εγκύκλιος οδηγιών για την κατάρτιση Ταμειακού Προγραμματισμού Οικονομικού έτους 2022 και τη διενέργεια των συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΦΩΙΗ-ΚΚΗ)
Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

Εγκύκλιοι

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο