Προϋπολογισμός Επιδόσεων

Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων της Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

  • Η διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης και του αποτελέσματος των προγραμμάτων και των δράσεων της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Ο σχεδιασμός και η εισαγωγή νέων συστημάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης.
  • Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση γενικών και θεματικών επισκοπήσεων δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α’ – Αξιολόγησης
  • Τμήμα Β’ – Επισκόπησης Δαπανών
  • Τμήμα Γ’ – Σχεδιασμού

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

Τμήμα Α’ – Αξιολόγησης

– Η διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης και του αποτελέσματος των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης.
– Η δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας.
– Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η εναρμόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης με τα διεθνή πρότυπα.
– Η δημιουργία βάσης δεδομένων και η διαμόρφωση προτύπων σε όρους προγραμμάτων για τη διευκόλυνση διεξαγωγής επισκοπήσεων δαπανών.

Τμήμα Β’ – Επισκόπησης Δαπανών

– Ο ετήσιος προγραμματισμός επισκοπήσεων δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
– Η επεξεργασία στοιχείων δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς εντοπισμό περιοχών προς επισκόπηση.
– Η μελέτη των μεθόδων με τις οποίες γίνονται διεθνώς οι επισκοπήσεις δαπανών.
– Η οργάνωση των επισκοπήσεων και ο συντονισμός των φορέων για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος επισκοπήσεων.
– Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των επισκοπήσεων.

Τμήμα Γ’ – Σχεδιασμού

– Ο σχεδιασμός προϋπολογισμού δομής προγραμμάτων στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
– Η διαμόρφωση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής προϋπολογισμού προγραμμάτων.
– Ο συντονισμός των εργασιών εφαρμογής προϋπολογισμού προγραμμάτων.
– Η προώθηση προτάσεων προσαρμογής στη νέα δομή του προϋπολογισμού των διαδικασιών και των υποστηρικτικών συστημάτων κατάρτισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
– Ο σχεδιασμός και η εισαγωγή νέων συστημάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης.

 

Εγχειρίδιο πιλοτικού σχεδιασμού προϋπολογισμού επιδόσεων

Πιλοτικός σχεδιασμός προϋπολογισμού επιδόσεων 2021

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο