ΕΠΑ

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) βασίζεται στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και έχει ως στόχο την αποτύπωση του εθνικού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των εθνικών επενδυτικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το ΕΠΑ εισάγει:

  • τη θεσμική και ουσιαστική κατοχύρωση του αυτόνομου προγραμματισμού του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ,
  • τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και την υπαγωγή των έργων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες,
  • την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, μέσα από το οποίο τα έργα και τα προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους.

Το ΕΠΑ περιλαμβάνει τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ), που καταρτίζονται από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες αντίστοιχα και εξειδικεύουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού και τα Ειδικά Προγράμματα αναπτυξιακών/επενδυτικών παρεμβάσεων, με χωρική ή τομεακή αναφορά, για την αντιμετώπιση ειδικών τομεακών ή περιφερειακών αναγκών και την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών.

Ο προγραμματικός σχεδιασμός του ΕΠΑ είναι πενταετούς διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του ΕΠΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο