Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται.
  2. Ο εντοπισμός και η αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.
  3. Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση απόφασης συγκρότησης ειδικού συνεργείου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178).
  4. Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και συμβατότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και η ευθυγράμμιση τους με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  5. Η αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα:

  • Τμήμα Α’ – Σχεδιασμού & Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων
  • Τμήμα Β’ – Εσωτερικών Ερευνών & Διερεύνησης Καταγγελιών
  • Τμήμα Γ’ – Εσωτερικών Ερευνών & Διερεύνησης Καταγγελιών
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο