Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4092 (ΦΕΚ Α’ 220 08/11/2012)

Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011.

 

Άρθρο Τρίτο

Ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας

24. α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3965/ 2011 (Α’ 113) προστίθενται εδάφια ως εξής:


«Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας είναι αρμόδια για την καταγραφή, σε ενιαίο Μητρώο, όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημόσιου Τομέα και ειδικότερα των Υπουργείων, των Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών και των Ν.Π.Δ.Δ. (Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας, Μ.Α.Π.). Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας κάθε στοιχείο και δεδομένο που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους και να την ενημερώνουν άμεσα για κάθε αλλαγή και τροποποίηση, προκειμένου να επικαιροποιείται αντίστοιχα το Μ.Α.Π.. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν κάθε είδους συνδρομή που θα τους ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για την οργάνωση, συστηματοποίηση και αξιοποίηση του ανωτέρω Μητρώου…..»

 

Το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας είναι μια εφαρμογή που εντάσσεται στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων – Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ-Ε.Κ.» και χρησιμοποιείται από τους Δημόσιους Φορείς.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο