Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΚΕΜΚΕ), αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Δ/νσης, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής.

Οι αρμοδιότητες της ΚΕΜΚΕ

[σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 22 ν. 5000/2022 (ΦΕΚ Α’ 226)]

Επικοινωνία

e-mail: kemke@minfin.gr
Τηλ: 2131391100
Δ/νση: Καρ. Σερβίας 6, ΤΚ.10562, Αθήνα

Δίκτυο Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ)

Οι ΑΜΚΕ υπάγονται στην οργανική δομή κάθε Υπουργείου με κύριες αρμοδιότητες τον έλεγχο όλων των προωθούμενων από το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς τους νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων ως προς την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, τη συμβολή τους στη διαμόρφωση σχεδίων κρατικών ενισχύσεων συμβατών με το κοινοτικό δίκαιο καθώς και την προετοι­μασία η προώθηση σχεδίων για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενι­σχύσεων.

Το δίκτυο των υπηρεσιών που έχουν προβλεφθεί στους ισχύοντες Οργανισμούς των Υπουργείων και σε άλλα νομοθετήματα, αποτελούν ΑΜΚΕ με την έννοια του Ν. 4152/2013 απαρτίζεται από τις:

Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων

Α/Α

Υπουργείο

Ονομασία

Επικοινωνία

1

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

210 2125022/ 5042
me22u067@minagric.gr
me22u095@minagric.gr

2

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

213 1513415/ 3569
vosnakil@prv.ypeka.gr
g.linakis@prv.ypeka.gr

3

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

210 3742404
stateaid_unit@mnec.gr

4

Υπουργείο Τουρισμού

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών

210 3736144
kalogeropoulou_e@mintour.gr

5

Υπουργείο Εσωτερικών

Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

213 1364974
s.mpesiou@ypes.gr

6

Υπουργείο Εσωτερικών

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών

Τμήμα Οικονομικής Εποπτείας Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και Δημοσιονομικών Αναφορών

213 1313351
e.kondodima@ydmed.gov.gr
213 1313354
d.papavassiliou@ydmed.gov.gr

7

Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

231 0379229
v.skevi@mathra.gr

8

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης

Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών

213 1307578/ 7140
mmaragkou@justice.gov.gr

9

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών

Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων

210 3368268, 213 1516094
amke@ypakp.gr

10

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

213 1371544
petrako@yen.gr

11

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων

210 3443161
dimitroulis@minedu.gov.gr

12

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης

Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού

213 1322132
sdertouzou@culture.gr

13

Υπουργείο Υγείας

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών

Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Δημοσιονομικών Αναφορών (Β’)

213 21611829
dpda_b@moh.gov.gr

14

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών

Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων

213 1308847/ 8370
g.georgopoulos@yme.gov.gr
n.sakellariou@yme.gov.gr

15

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών

Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

210 9098460/ 8461
a.deligiannis@mindigital.gr
a.stampoulopoulou@mindigital.gr

16

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δ/νση Εποπτευόμενων Φορέων

Τμήμα Γ’ – Κρατικών Ενισχύσεων

213 1339252/ 253
c.def@minfin.gr
a.papadopoulou10@minfin.gr
a.voulgaridi@minfin.gr

17

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών

Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών

213 2128180 k.fountouki@migration.gov.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο