Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΚΕΜΚΕ), αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Δ/νσης, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής.

Οι αρμοδιότητες της ΚΕΜΚΕ

[σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 22 ν. 5000/2022 (ΦΕΚ Α’ 226)]

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο