Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου

Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και ο συνακόλουθος μετριασμός των κινδύνων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας απαιτεί ευρύτατες συνέργειες και διαρκή αναθεώρηση μεθόδων και προτύπων. Το 2018, εκδόθηκε η πρώτη έκθεση εκτίμησης εθνικού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ της χώρας η οποία βασίστηκε στη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στο έργο της εκπόνησης συμμετείχαν στελέχη όλων των συναρμόδιων εθνικών αρχών για την πρόληψη και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα. 

Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου

 

Παρατίθενται οι υπερεθνικές εκθέσεις της ΕΕ των ετών 2017, 2019, 2022 επί της εκτίμησης κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά και συναρτώνται με διασυνοριακές δραστηριότητες.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο