Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι

Χρήσιμα έγγραφα

1. Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

2. Λίστες ελέγχου ΚΕ

3. Ενδεικτική δομή μέτρων ΚΕ

4. Προγραμματισμός μέτρων ενίσχυσης και κοινοποιήσεων (πρότυπο)

5. Έντυπα δημιουργίας χρηστών για τα ΠΣ της ΕΕ

α) Sani

β) Sari

γ) ΤΑΜ

δ) E-State Aid Wiki

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χορηγηθείσες Κρατικές Ενισχύσεις μετά την 1.7.2016

Σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 9.2.γ των κανονισμών 651/2014, 702/2014, 1388/2014 και λοιπών κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ), όλα τα κράτη μέλη (ΚΜ), για λόγους διαφάνειας, είναι υποχρεωμένα να δημοσιοποιούν σε διαδικτυακό τόπο με ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες, στοιχεία σχετικά με τις μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη χώρα – δυνάμει εγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης ή απαλλακτικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – και οι οποίες ξεπερνούν ορισμένα όρια.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα για τη διαφάνεια (Transparency Award Module-TAM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον ακόλουθο σύνδεσμο : https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο