Η Ελλάδα στην FATF

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία της G7, η γραμματεία της στεγάζεται στην έδρα του ΟΟΣΑ στο Παρίσι και έχει σκοπό την ανάπτυξη πολιτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.  Ως διεθνής φορέας που θέτει τα παγκόσμια πρότυπα συμμόρφωσης των χωρών ως προς την τεχνική τους επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ), παρακολουθεί την πρόοδο των χωρών μελών στην εφαρμογή των συστάσεών της μέσω διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης.

Η έκβαση της αξιολόγησης είναι βαρύνουσας σημασίας καθώς επιφέρει συνέπειες παρακολούθησης στην περίπτωση που κριθεί ότι κάποιοι τομείς/συστάσεις δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά.

Έκθεση Αμοιβαίας Αξιολόγησης / MER FATF

Η έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF)  αποτυπώνει τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Ελλάδα, μετά την αξιολόγησή της, κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση (Regular Follow-Up), με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών και αποτελεσματική εφαρμογή του  συστήματος πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

https://www.fatf-gafi.org/countries/#Greece 

Ο σχετικός σύνδεσμος με την αξιολόγηση της χώρας στην ιστοσελίδα της FATF είναι:
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-greece-2019.html 

Η απευθείας σύνδεση στην έκθεση είναι:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Greece-2019.pdf

Κατάλογος χωρών υψηλού κινδύνου για ΞΧ/ΧΤ

H Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) εκδίδει κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών της Ολομέλειας, η οποία συνεδριάζει τρεις φορές κατ΄ έτος (Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο), δημόσια ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει:

α) κατάλογο των δικαιοδοσιών αυξημένου κινδύνου για ΞΧ/ΧΤ λόγω στρατηγικών αδυναμιών που εντοπίζονται στο πλαίσιο που εφαρμόζουν για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και

β) κατάλογο δικαιοδοσιών που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένης παρακολούθησης από τη FATF λόγω των αδυναμιών αυτών, και ζητά από τις χώρες μέλη της και από αυτές του Παγκόσμιου Δικτύου να προσαρμόσουν ανάλογα τα μέτρα που εφαρμόζουν κατά τις συναλλαγές τους.

 

Τελευταία νέα – Δημόσιες Ανακοινώσεις FATF

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας/ ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς AML/CFT (2023)

Σε συνέχεια της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2023, η FATF δημοσίευσε:

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας/ ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς AML/CFT (2022)

Σε συνέχεια της Ολομέλειας του Ιουνίου 2022, η FATF δημοσίευσε:

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας/ ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς AML/CFT (2022)

Σε συνέχεια της Ολομέλειας του Μαρτίου 2022, η FATF δημοσίευσε:

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς AML/CFT (2021)

  • Ο επικαιροποιημένος κατάλογος με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”) βρίσκεται διαθέσιμος εδώ.
  • Ο επικαιροποιημένος κατάλογος με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’ βρίσκεται διαθέσιμος εδώ.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο