Δικαιώματα και υποχρεώσεις επί αιγιαλού και παραλίας

Υποχρεώσεις παραχωρησιούχων

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Α) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διασφαλίζει την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία. Προς τον σκοπό αυτό:

 • Δημιουργεί ή διατηρεί ασφαλείς διαδρόμους προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού από τον αιγιαλό ή την παραλία εντός του παραχωρούμενου χώρου.
 • Μεριμνά για την απομάκρυνση οποιουδήποτε εμποδίου στους διαδρόμους που χρησιμοποιούνται για προσέλευση και αποχώρηση από τον αιγιαλό και την παραλία.
 • Απομακρύνει από τον παραχωρούμενο χώρο οποιοδήποτε πρόσωπο κλείνει ή καλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο τους διαδρόμους που χρησιμοποιούνται για προσέλευση και αποχώρηση από τον αιγιαλό και την παραλία.
Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περιορίζει την ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής και λοιπών κινητών στοιχείων σε ποσοστό του εμβαδού της παραχωρούμενης έκτασης που δεν υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αν πρόκειται για προστατευόμενο αιγιαλό και παραλία (NATURA), ώστε να διασφαλίζονται η διέλευση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης  από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων. Η έκταση της ελεύθερης ζώνης προσμετράται στο εμβαδόν της  παραχώρησης. Προς τον σκοπό αυτό:

 • Μεριμνά για την τοποθέτηση των ομπρελών, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής και λοιπών κινητών στοιχείων σε τέτοια διάταξη ώστε να επιτρέπεται η διέλευση του κοινού κάθετα και παράλληλα στη θάλασσα.
 • Απομακρύνει κινητά στοιχεία που παρεμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση μέσω των διαδρόμων που έχουν διαμορφωθεί από την τοποθέτηση των ως άνω κινητών στοιχείων.
Γ) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ

Σε περίπτωση που ο οικείος Δήμος δεν μεριμνήσει για την εγκατάσταση ειδικών πλατφορμών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε αιγιαλό και παραλία, ο παραχωρησιούχος εκπληρώνει αυτή την υποχρέωση, εφόσον του υποδειχθεί. Προς τον σκοπό αυτό:

 • Τοποθετεί ειδικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και στους συνοδούς αυτών να έχουν πρόσβαση στον παραχωρούμενο χώρο με ασφάλεια.
 • Τοποθετεί σε εμφανές σημείο ειδική σήμανση για τη χρήση των ειδικών πλατφορμών από άτομα με αναπηρία.
 • Διασφαλίζει ότι η πρόσβαση των ΑμεΑ δεν παρεμποδίζεται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο (στάθμευση οχημάτων κ.λπ.). Εφόσον διαπιστώσει ή του υποδειχθεί η παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ στον παραχωρούμενο χώρο, μεριμνά για την άρση της παρακώλυσης με κάθε τρόπο.
Δ) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

Σε περίπτωση που οι οικείος Δήμος δεν μεριμνήσει για την παρουσία ναυαγοσώστη σε αιγιαλό και παραλία,  ο παραχωρησιούχος εκπληρώνει αυτή την υποχρέωση, εφόσον του υποδειχθεί. Για τον σκοπό αυτό:

 • Μεριμνά για την έγκαιρη πρόσληψη ναυαγοσώστη.
 • Μεριμνά για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την παρουσία ναυαγοσώστη στο παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας.
Ε) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διατηρεί καθημερινά καθαρό το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας. Προς τον σκοπό αυτό:     

 • Τοποθετεί κάδους συλλογής απορριμμάτων και κάδους ανακύκλωσης σε σημείο προσβάσιμο για το κοινό εντός του παραχωρούμενου χώρου, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και συντήρησης αυτών.
 • Πραγματοποιεί καθημερινό καθαρισμό του παραχωρούμενου χώρου και αδειάζει τους κάδους απορριμμάτων τουλάχιστον μία φορά ανά τέσσερις (4) ώρες σε σημείο συλλογής που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο φορέα για την αποκομιδή τους.
 • Απομακρύνει αμέσως κάθε είδους απόβλητο που διαπιστώνει στον παραχωρούμενο χώρο, ιδίως χαρτιά, αποτσίγαρα κ.λπ.
 • Δικαιούται να απομακρύνει από τον παραχωρούμενο χώρο οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο παρά τις υποδείξεις του, προκαλεί ρύπανση στον παραχωρούμενο χώρο.
 • Μεριμνά για τη διατήρηση του χώρου σε καλή κατάσταση, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου.
ΣΤ) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Αναρτά σε εμφανές σημείο στον αιγιαλό ή την παραλία πινακίδα, η οποία επιτρέπει στο κοινό να έχει πρόσβαση στα προσδιοριστικά στοιχεία της παραχώρησης, όπως τις συντεταγμένες, τον αριθμό της απόφασης παραχώρησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κοινού και του παραχωρησιούχου και το διάγραμμα της παραχώρησης και εν συνεχεία να υποβάλλει καταγγελία μέσω της εφαρμογής «MyCoast». Προς τον σκοπό αυτό μεριμνά ώστε η πινακίδα να έχει επαρκείς διαστάσεις και  να είναι εμφανής από τους λουόμενους.

Ζ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 • Τοποθετεί κινητά στοιχεία για την εξυπηρέτηση του κοινού. Προς τον σκοπό αυτό τοποθετεί ντους και αποδυτήρια, σύμφωνα με τις οριζόμενες στο νόμο τεχνικές προδιαγραφές. Αφαιρούνται στο τέλος της τουριστικής περιόδου και επανατοποθετούνται στην έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, αν αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση παραχώρησης.
 • Μεριμνά για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του παραχωρούμενου χώρου, όπως με τη διατήρηση της μορφολογίας της ακτής και της ακτογραμμής. Προς τον σκοπό αυτό, αφενός δεν αλλοιώνει τον παραχωρούμενο χώρο επιφέροντας οποιεσδήποτε μεταβολές (επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις), πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου, παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και αφετέρου μεριμνά για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης αυτού.
 • Αποκαθιστά τον αιγιαλό ή την παραλία, εάν έχει επιφέρει διαμορφώσεις, οι οποίες είναι παράνομες, στην κατάσταση που ήταν πριν από την παράνομη διαμόρφωσή τους.
 • Φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, σε στερεή, υγρή και αέρια μορφή στον παραχωρούμενο χώρο και πέριξ αυτού.
 • Λαμβάνει μέτρα πυροπροστασίας εντός του παραχωρούμενου χώρου καθώς και ασφαλούς απομάκρυνσης του κοινού από τον παραχωρούμενο χώρο σε κύρια οδό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιάς κ.ά).
 • Εάν η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη δύση του ηλίου, διαθέτει χαμηλό και περιορισμένο φωτισμό στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, για λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης, στον βαθμό που δεν αλλοιώνεται η σχέση με τη φύση.
 • Εφόσον τοποθετεί ηχητικά συστήματα, ρυθμίζει αυτά σε χαμηλή ένταση στον παραχωρούμενο χώρο. Όταν ο παραχωρούμενος χώρος συνορεύει με οικιστικές περιοχές η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα πενήντα (50) ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην υπερβαίνει τα ογδόντα (80) ντεσιμπέλ.
 • Συνδράμει τα αρμόδια όργανα του Δημοσίου για την προστασία και τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Παραδίδει τον παραχωρούμενο χώρο στην αρχική κατάσταση και απομακρύνει τα κινητά στοιχεία κατά τις περιόδους που καθορίζονται στη σύμβαση παραχώρησης. Προς τον σκοπό αυτό:

 • Αναφορικά με τις όμορες επιχειρήσεις, ο παραχωρησιούχος απομακρύνει τα κινητά στοιχεία που έχει τοποθετήσει στον παραχωρούμενο χώρο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της διάρκειας παραχώρησης. Αναφορικά με τις παραχωρήσεις διά δημοπρασίας, ο παραχωρησιούχος δεν δύναται να τοποθετεί τα κινητά στοιχεία νωρίτερα από την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και σε κάθε περίπτωση απομακρύνει αυτά το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
 • Επαναφέρει τον παραχωρούμενο χώρο στην αρχική του γεωμορφολογική κατάσταση, αποκαθιστώντας τυχόν αλλοίωση αυτού.
 • Εάν ο παραχωρησιούχος εντοπίζει διατάραξη της γεωμορφολογίας της ακτής και της ακτογραμμής, την οποία δεν μπορεί να αποκαταστήσει, οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί εγγράφως την οικεία Κτηματική Υπηρεσία και την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας.
Δικαιώματα παραχωρησιούχων

Στις περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ο παραχωρησιούχος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α) Απομακρύνει από τον παραχωρούμενο χώρο οποιοδήποτε πρόσωπο κλείνει ή καλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο τους διαδρόμους που χρησιμοποιούνται για την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία.

Β) Προστατεύει τον παραχωρούμενο χώρο από υπερβάσεις αυτού που δύναται να πραγματοποιηθούν από τους λουόμενους, ώστε να τηρούνται πάντοτε τα όρια των παραχωρούμενων εκτάσεων.

Υποχρεώσεις λουόμενων

Ο λουόμενος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις ως προς τους αιγιαλούς και τις παραλίες:

Α) Να μην παρακωλύει, εντός των παραχωρούμενων εκτάσεων, την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία και να μην καλύπτει τους διαδρόμους εντός αυτών.

Β) Μεριμνά για την καθαριότητα του αιγιαλού ή της παραλίας που χρησιμοποιεί και δη προβαίνει σε αποκομιδή των απορριμάτων του.

Γ) Μεριμνά για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών, λόγω της οικολογικής αξίας των περιοχών αυτών.

Δικαιώματα λουόμενων

Ο λουόμενος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τους αιγιαλούς και παραλίες:

Α) Κάνει χρήση είτε των παραχωρούμενων εκτάσεων αιγιαλού και παραλίας, σεβόμενος πλήρως τους περιορισμούς  εντός αυτών, είτε του υπόλοιπου 50% του τμήματος αιγιαλού ή παραλίας που καταλείπεται ελεύθερο από παραχωρήσεις απλής χρήσης.

Β) Αποστέλλει άμεσα καταγγελία μέσω της εφαρμογής «MyCoast» ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας αρχής, εάν παρατηρήσει αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης ή παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου.

Υποχρεώσεις Δήμων

Οι Δήμοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις ως προς τους αιγιαλούς και τις παραλίες της χωρικής αρμοδιότητάς τους:

Α) Μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητάς τους. Αν ο παραχωρησιούχος δεν τηρεί την υποχρέωση για καθαριότητα του παραχωρηθέντος χώρου, ο οικείος δήμος καθαρίζει τον παραχωρούμενο χώρο και καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες στον παραχωρησιούχο,

Β) Αναρτούν, ύστερα από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, σε εμφανές σημείο κάθε διακριτού τμήματος αιγιαλού ή παραλίας, πινακίδα με το σχέδιο του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, επί του οποίου επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις επ’ αυτού,

Γ) Αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τα στοιχεία της περ. β) για κάθε παραχώρηση εντός των γεωγραφικών τους ορίων,

Δ) Τηρούν τις υποχρεώσεις του του π.δ. 71/2020 (Α΄ 166) για την έγκαιρη πρόσληψη ναυαγοσωστών, πριν από την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού, την τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς,

Ε) Εγκαθιστούν τις ειδικές πλατφόρμες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα σημεία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας,

ΣΤ) Ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές και Κτηματικές Υπηρεσίες, μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους, σε περίπτωση διαπίστωσης καταπατήσεων ή αυθαίρετων επεμβάσεων επί των κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

Ζ) Ασκούν ελεγκτικές αρμοδιότητες και συμμετέχουν στις ομάδες κοινού ελέγχου,

Η) Απομακρύνουν τα κινητά στοιχεία από χώρους αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας, εάν δεν το πράξει ο υπαίτιος, και τα φυλάσσουν σε δικούς τους χώρους.

Θ) Μεριμνούν για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών, λόγω της οικολογικής αξίας των περιοχών αυτών.

Δικαιώματα Δήμων

Οι Δήμοι έχουν το εξής δικαίωμα ως προς τους αιγιαλούς και τις παραλίες της χωρικής αρμοδιότητάς τους:

 Να προμηθεύονται, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος, μη μόνιμες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητούς χώρους υγιεινής, χώρους σκίασης – προστασίας των λουόμενων και να εκτελούν εν γένει έργα επί αιγιαλού και παραλίας, τα οποία διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες ή επιβάλλονται για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας του κοινού.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο