Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων αποτελεί αντικείμενο του ενωσιακού δικαίου υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχετικό νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει πληθώρα διατάξεων του πρωτογενούς και ιδίως του δευτερογενούς δικαίου της Ένωσης, αλλά και ερμηνευτικών κειμένων της Επιτροπής.

Στην παρούσα καρτέλα είναι διαθέσιμο το οικείο νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό την ευχερή πρόσβαση και την εξοικείωση των χρηστών με το πυκνό αυτό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι η επίσημη πηγή παρακολούθησης της ενωσιακής νομοθεσίας παραμένει αποκλειστικά ο διαδικτυακός τόπος της DG Comp: State aid (europa.eu) και ο διαδικτυακός τόπος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Access the Official Journal – EUR-Lex (europa.eu)

Κανόνες γενικής εφαμοργής

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει συνδέσμους για τα πλέον βασικά κείμενα ενωσιακής νομοθεσίας κρατικών ενισχύσεων που τυγχάνουν γενικής εφαρμογής, ως εξής:

Η έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης
Γενικοί Κανόνες
Γενικά έντυπα κοινοποιήσεων
Διαδικασίες
Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Σκοπού
Διεθνείς Σχέσεις

[Σημειώνεται ότι η ΚΕΜΚΕ δεν έχει αρμοδιότητα ως προς τα ζητήματα αυτά, απλώς τίθεται για λόγους πληρότητας, ώστε να επιβοηθηθούν οι χορηγούσες αρχές κατά το σχεδιασμό των μέτρων]

Κρατικές ενισχύσεις και κρίση

Η παρούσα ενότητα καλύπτει τα ειδικά μέσα που έχουν αναληφθεί και είναι επί του παρόντος εν εξελίξει σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των έκτακτων κρίσεων.

Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση στην Ουκρανία
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ειδικά μέσα κρατικών ενισχύσεων
Η παρούσα ενότητα καλύπτει τα ειδικά μέσα κρατικών ενισχύσεων.
 
Περιλαμβάνονται οι Κατευθυντήριες Γραμμές και τα Ειδικά Έντυπα Κοινοποιήσεων (όπου υπάρχουν) για τους εξής τομείς:
 
ICPEIs
Περιφερειακές Ενισχύσεις
Έρευνα και Ανάπτυξη
Εργαζόμενοι σε μειονοτική θέση
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Κινδύνου
Επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου
Διάσωση και Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Ειδικά μέσα κρατικών ενισχύσεων
Ειδικοί τομείς

Η παρούσα ενότητα καλύπτει ορισμένους ειδικούς τομείς που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τη μεταχείρισή τους από το ενωσιακό δίκαιο. Περιλαμβάνονται Απαλλακτικοί Κανονισμοί, Κατευθυντήριες Γραμμές και τα Ειδικά Έντυπα Κοινοποιήσεων (όπου υπάρχουν) για τους εξής τομείς:

Γεωργία – Δασοκομία
Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και ΤΠΕ
Ενέργεια & Περιβάλλον
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
ΜΜΕ
Μεταφορές
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο