Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Η σύσταση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος έγινε με το νόμο 4512/2018 – άρθρα 381-394 (ΦΕΚ Α’ 5/17-1-2018).

Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρα 33 & 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ν. 4620/2019 – ΦΕΚ Α’ 96), έχει την καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σε σχέση με τις υποθέσεις, των οποίων αυτοί έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι αποκλειστικά η διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικών εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 66 επ. του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013 – ΦΕΚ Α’ 170, ν. 4987/2022 – ΦΕΚ Α’ 206) και οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων, που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του αναπληρωτή του ή των εισαγγελικών λειτουργών που τον επικουρούν, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Βασική διάρθρωση

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στην Υποδιεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και σε δύο αυτοτελή Τμήματα.
Η Υποδιεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος έχει ως προϊστάμενο Υποδιευθυντή και απαρτίζεται από τέσσερα (4) Τμήματα (Α’, Β’, Γ’, Δ’) Ερευνών.

Τα αυτοτελή Τμήματα υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και είναι τα εξής:
α) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και
β) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο