Νομικό Πλαίσιο

Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Παράρτημα: Έντυπο Ε.1.: Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας Έντυπο Ε.2.: Υπόδειγμα Απόφασης Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Πίνακας Π.1.: Αίτημα μεταφοράς πίστωσης – Αύξηση ποσοστού διάθεσης Πίνακες Παραρτήματος

Περισσότερα »

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024

Εγκύκλιος: Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024 Παράρτημα Α’ Παράρτημα Β’ Παράρτημα Γ’ Παράρτημα Δ’ Παράρτημα Ε’ Πίνακας 1 – Ποσοτικοποίηση δράσεων επισκόπησης Πίνακας 2 – Α-Δ Κατανομή Προυπολογισμού ΦΚΔ ανά Τομέα Πολιτικής (Πρόγραμμα – Υποπρόγραμμα) Πίνακας 3 – Κατανομή Προυπολογισμού ΝΠ ΦΓΚ ανά Τομέα Πολιτικής (Πρόγραμμα – Υποπρόγραμμα) Πίνακας 4 – Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής διάστασης στον ΠΥ Πίνακας 5 – Οι 6 περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ

Περισσότερα »

Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Η με αρ. οικ. 2/187311/ΔΠΓΚ/19.12.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: 62Τ8Η-ΦΓ1 ).

Περισσότερα »

Τροποποίηση του άρθρου 67 του ν.4270/2014 (αναπροσαρμογή ορίων/καθορισμός κατηγοριών δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων)

Υπουργική Απόφαση: Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4270/2014 – Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων

Περισσότερα »

Στοχοθεσία – Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού – Παρακολούθηση εκτέλεσης (αρχική και τροποποιήσεις)

Υπουργική Απόφαση: Τροποποίηση της 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία – Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού – Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23) Η με αριθμό 2/94413 /ΔΠΓΚ/21-12-2018 απόφαση Η με αριθμό 2/46304/ΔΠΓΚ/28.5.2019  απόφαση Η με αριθμό 2/2179/2018 YA Στοχοθεσίας (Ω2Κ9Η-ΙΦ3) Παράρτημα Απόφασης Πίνακες Στοχοθεσίας 2019

Περισσότερα »
  • Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο