Νομικό Πλαίσιο

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2025

Εγκύκλιος: Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2025 Παράρτημα Α’  Παράρτημα Β’  Παράρτημα Γ’  Παράρτημα Δ’ Πίνακας 1 – Ποσοτικοποίηση δράσεων επισκόπησης Πίνακας 2 – Α-Ε Κατανομή Προυπολογισμού ΦΚΔ ανά Τομέα Πολιτικής (Πρόγραμμα – Υποπρόγραμμα) Πίνακας 3 – Κατανομή Προυπολογισμού ΝΠ ΦΓΚ ανά Τομέα Πολιτικής (Πρόγραμμα – Υποπρόγραμμα) Πίνακας 4 – Επιχορηγήσεις σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους από άλλο Υπουργείο/φορέα ΚΔ Πίνακας 5 – Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής διάστασης στον ΠΥ Πίνακας 6-  Οι 6 περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Περισσότερα »

Κατάρτιση κρατικού πρϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025

Εν όψει της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025, σας αποστέλλουμε την παρούσα εγκύκλιο για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού εσόδων του ιδίου έτους και παρακαλούμε για την υποβολή των σχετικών προτάσεών σας το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2024. Εγκύκλιος Κατάρτισης Εσόδων 2025 (ΑΔΑ: 6874Η-ΣΨΙ) Έντυπο Π1 Εγκυκλίου 2025 Έντυπο Π2 Εγκυκλίου 2025

Περισσότερα »

Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Παράρτημα: Έντυπο Ε.1.: Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας Έντυπο Ε.2.: Υπόδειγμα Απόφασης Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Πίνακας Π.1.: Αίτημα μεταφοράς πίστωσης – Αύξηση ποσοστού διάθεσης Πίνακες Παραρτήματος

Περισσότερα »

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024

Εγκύκλιος: Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024 Παράρτημα Α’ Παράρτημα Β’ Παράρτημα Γ’ Παράρτημα Δ’ Παράρτημα Ε’ Πίνακας 1 – Ποσοτικοποίηση δράσεων επισκόπησης Πίνακας 2 – Α-Δ Κατανομή Προυπολογισμού ΦΚΔ ανά Τομέα Πολιτικής (Πρόγραμμα – Υποπρόγραμμα) Πίνακας 3 – Κατανομή Προυπολογισμού ΝΠ ΦΓΚ ανά Τομέα Πολιτικής (Πρόγραμμα – Υποπρόγραμμα) Πίνακας 4 – Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής διάστασης στον ΠΥ Πίνακας 5 – Οι 6 περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ

Περισσότερα »

Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Η με αρ. οικ. 2/187311/ΔΠΓΚ/19.12.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: 62Τ8Η-ΦΓ1 ).

Περισσότερα »

Τροποποίηση του άρθρου 67 του ν.4270/2014 (αναπροσαρμογή ορίων/καθορισμός κατηγοριών δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων)

Υπουργική Απόφαση: Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4270/2014 – Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων

Περισσότερα »

Στοχοθεσία – Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού – Παρακολούθηση εκτέλεσης (αρχική και τροποποιήσεις)

Υπουργική Απόφαση: Τροποποίηση της 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία – Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού – Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23) Η με αριθμό 2/94413 /ΔΠΓΚ/21-12-2018 απόφαση Η με αριθμό 2/46304/ΔΠΓΚ/28.5.2019  απόφαση Η με αριθμό 2/2179/2018 YA Στοχοθεσίας (Ω2Κ9Η-ΙΦ3) Παράρτημα Απόφασης Πίνακες Στοχοθεσίας 2019

Περισσότερα »
  • Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο