Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τις δημόσιες επενδύσεις και ειδικότερα ο σχεδιασμός και η χρηστή διαχείριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και λοιπών χρηματοδοτικών προγραμμάτων δημοσίας και υπερεθνικής δαπάνης για την ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Έχει την ευθύνη του συντονισμού, της εποπτείας και της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ειδικότερα:

 • Έχει την ευθύνη του συντονισμού, της εποπτείας και της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
 • Συντονίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και άλλα επιμέρους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Συντονίζει την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της χώρας.
 • Διασφαλίζει τους στόχους του ΕΣΠΑ και παρακολουθεί τη χρηστή διαχείριση και μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.
 • Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της εποπτείας υλοποίησης των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ – EEA Grants) και της εκπροσώπησης της Ελλάδας ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.
 • Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και εισηγείται τη λήψη αναγκαίων μέτρων και διαδικασιών για την επιτάχυνση της περιφερειακής σύγκλισης και συνοχής.
 • Διασφαλίζει την εισροή των ευρωπαϊκών πόρων στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της πιστοποίησης των δαπανών και της υποβολής των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.
 • Διασφαλίζει την εισροή των ευρωπαϊκών πόρων στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της πιστοποίησης των δαπανών και της υποβολής των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας και τη μέριμνα διαλειτουργικότητας των εξής πληροφοριακών συστημάτων:
  • του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα  επιχειρησιακά  προγράμματα του ΕΣΠΑ
  • του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-pde)
  • του  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) όπου καταχωρίζονται δεδομένα για δράσεις ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας και
  • του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ) στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν  τον έλεγχο σώρευσης  για την παρακολούθηση της τήρησης των Κανονισμών κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).
Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων υπάγονται οι εξής Υπηρεσίες:
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ είναι η διαμόρφωση της στρατηγικής, της υλοποίησης και των πολιτικών του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, η αναθεώρηση, η αξιολόγηση, καθώς και η προβολή και επικοινωνία των Προγραμμάτων και των έργων και δράσεων που εντάσσονται σε αυτά. Η Γενική Διεύθυνση παρακολουθεί και συντονίζει θέματα που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, καθώς και τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Μεριμνά για τη βέλτιστη συνέργεια μεταξύ των Ταμείων και των Προγραμμάτων τους και για τη συμβατότητά τους με τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διατάξεις του Κανονισμού και τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ αποτελείται από 3 Ειδικές Υπηρεσίες:

Α. Την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής

Στρατηγικός σκοπός της ΕΥΣΣΑΕ είναι η διαμόρφωση της στρατηγικής, της υλοποίησης και των πολιτικών του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του, καθώς και ειδικότερα τον συντονισμό του σχεδιασμού, της αναθεώρησης, της αξιολόγησης, καθώς και της προβολής και επικοινωνίας των Προγραμμάτων και των έργων και δράσεων που εντάσσονται σε αυτά. Παρακολουθεί και συντονίζει θέματα που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, καθώς και -σε συνεργασία με τις άλλες ΕΥ της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ στην οποία υπάγεται- στον προγραμματισμό, στην εξειδίκευση και στην εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των Ταμείων Συνδέοντας την Ευρώπη, Αλληλεγγύης και BREXIT. Παρέχει, κατά περίπτωση, υποστήριξη στη Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 4914/2022. 

Β. Την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων

Στρατηγικός σκοπός της ΕΥΣΠεΠ είναι η υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΠεΠ) του ΕΣΠΑ, αποτελώντας τον σύνδεσμο των ΠεΠ με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής αυτών.

Γ. Την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων

Στρατηγικός σκοπός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και τον συντονισμό του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης της εφαρμογής των δράσεων του ΕΚΤ και ΕΚΤ+ που υλοποιούνται στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και 2014-2020, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών οι οποίες υποστηρίζονται από το ΕΚΤ + στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Γενική Διεύθυνση Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ είναι η θεσμική και επιχειρησιακή υποστήριξη της υλοποίησης των Προγραμμάτων και των έργων του ΕΣΠΑ και των ΤΑΜΕΥ, με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής του ενωσιακού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και της ηλεκτρονικής συνοχής, και η ευθύνη της διαχείρισης του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων». Ειδικότερα, έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), τον συντονισμό των κρατικών ενισχύσεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων και την ανάπτυξη και διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων. Ενημερώνει και κατευθύνει τις Διαχειριστικές Αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και ενημερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των Διαχειριστικών Αρχών για τη διασφάλιση της συμβατότητας των παρεμβάσεων με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. Αναπτύσσει και λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ), καθώς και άλλα συναφή με το ΕΣΠΑ πληροφοριακά συστήματα.

Η Γενική Διεύθυνση Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ αποτελείται από 3 Ειδικές Υπηρεσίες:

Α. Την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) που έχει ως σκοπό τη θεσμική υποστήριξη της υλοποίησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής του ενωσιακού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση  του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και την ανάπτυξη, προσαρμογή και διαχείριση και υποστήριξη χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων.

Β. Την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) που έχει ως σκοπό τον συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων, μεριμνά για την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων στις δράσεις αυτές, την ανάπτυξη και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΚΕ) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) καθώς και άλλων συναφών με το ΕΣΠΑ πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την υποστήριξη των χρηστών αυτών και λειτουργεί ως Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 21 παρ. 5 εδαφ. του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

 Γ. Την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΤεΒο) που έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4914/2022 (Α΄61). Στο πλαίσιο αυτό, διαχειρίζεται το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», ως Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α΄61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Επιπλέον, καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις υποστηρίζει διοικητικά στο πλαίσιο αυτό. Διαμορφώνει και παρακολουθεί την αποτελεσματική υλοποίηση ειδικού προγράμματος για τη βελτίωση και υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων πράξεων του ΕΣΠΑ.

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων είναι η διαμόρφωση και εποπτεία του πλαισίου χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, ο συντονισμός του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ως κεντρική Υπηρεσία Συντονισμού και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου.

Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από δύο Διευθύνσεις:

 • τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ)
 • τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔιΔιΕΠ)

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Οι αρμοδιότητες κατανέμονται σε 4 Τμήματα ως ακολούθως:

 • Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
 • Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων
 • Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης
 • Τμήμα Στατιστικής, Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης

Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΙΔΙΕΠ) έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο προγραμμάτων ανάπτυξης και Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Οι αρμοδιότητες κατανέμονται σε 3 Τμήματα ως ακολούθως: 

 • Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
 • Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
 • Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Λογιστικής Αρχής που καθορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4914/2022 (Α΄61) και στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης του άρθρου 27 του ν. 4914/2022 και για κάθε πηγή χρηματοδότησης στην οποία θα οριστεί ως Αρχή Πιστοποίησης με εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τις διατάξεις που διέπουν την εκάστοτε χρηματοδότηση.

Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ – ΧΜ ΕΟΧ), υπάγεται, ως υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό για την εφαρμογή του ΕΟΧ και των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση της εθνικής στρατηγικής και τις διαβουλεύσεις με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ, τη συνεργασία με την Επιτροπή για την υπογραφή των Μνημονίων Κατανόησης, την εκπροσώπηση της χώρας στις σχέσεις της με την Επιτροπή και το Γραφείο ΧΜ ΕΟΧ, την κατάρτιση και υποβολή των εκθέσεων στρατηγικής και την παρακολούθηση και εποπτεία της φυσικής και οικονομικής προόδου των εγκριθέντων έργων και προγραμμάτων των ΧΜ ΕΟΧ.

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2014–2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ | EEA Grants) εκπροσωπεί τη συνεισφορά της Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας  αποσκοπώντας  στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων  με 15 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2014–2021 ο ΧΜ ΕΟΧ έχει κατανείμει συνολικά 2.8 δισ. ευρώ, από τα οποία τα  116.7 εκατομμύρια έχουν διατεθεί στην Ελλάδα μέσω του διεθνούς Πρωτοκόλλου 38c (Protocol 38c).

Τα προγράμματα, όπως έχουν συμπεριληφθεί στο Μνημόνιο Κατανόησης και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης της ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ είναι τα εξής:

 • Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά
 • Διαχείριση υδάτων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Χρηστή διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια
 • Άσυλο και Μετανάστευση (Ενίσχυση εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης)
 • Ταμείο Διμερών Σχέσεων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΧ στην Ελλάδα

Μονάδα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η Μονάδα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ-ΕΣΕΕ) υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συστάθηκε με βάση το άρθρο 53Β του ν. 4314/2014 (Α’ 265) Η ΜΟΝ-ΕΣΕΕ έχει ως αποστολή τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τον συντονισμό της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ). Οι αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο είναι οι εξής:

 • οργανώνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • συντάσσει εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις προς έγκριση από το Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • παρακολουθεί και εποπτεύει τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης
 • συνεργάζεται με τα αρμόδια περιφερειακά όργανα, τους φορείς διαχείρισης και τα Υπουργεία, για όλες τις δράσεις που άπτονται της ΕΣΕΕ με σκοπό τον συντονισμό μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου
 • παρακολουθεί και συμβάλλει στην εκπλήρωση των κριτηρίων του αναγκαίου πρόσφορου όρου για τη διακυβέρνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
 • συνεργάζεται με τους κατάλληλους φορείς συλλογής στοιχείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση υλοποίησης της ΕΣΕΕ.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο