Πρέβεζας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Πρέβεζας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα 

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πρέβεζας – Λευκάδας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πρέβεζας – Λευκάδας, της Ανεξάρτητης Αρχής ”Επιθεώρηση Εργασίας”. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα 

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τμήματος Γενικών Αρχείων Κράτους Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 8486/25-01-24 (ΑΔΑ: 653ΩΗ-6Λ1) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση του Τμήματος Γενικών Αρχείων Κράτους Πρέβεζας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 331 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 287,5 τ.μ., αποθηκευτικούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 43,5 τ.μ. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Πρέβεζας. Η διάρκεια της μίσθωσης

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Γενικών Αρχείων Κράτους Ν. Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Γενικών Αρχείων Κράτους Πρέβεζας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 44119/10-05-23 (ΑΔΑ: 6ΕΤ6Η-ΜΘΠ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 44123/10-05-23 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΤΗ-0ΔΙ) αρχικής Διακήρυξης για τη στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Γ’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 43212/09-05-23 (ΑΔΑ: 9Η0ΓΗ-ΞΘΩ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 22787/09-03-23 (ΑΔΑ: Ψ656Η-ΝΟΛ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 44123/10-05-23 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΤΗ-0ΔΙ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 180 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 162 τ.μ., αποθηκευτικούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 18 τ.μ. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης του Καναλλακίου. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για χρονικό

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 44119/10-05-23 (ΑΔΑ: 6ΕΤ6Η-ΜΘΠ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 172 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 154 τ.μ., αποθηκευτικούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 18 τ.μ. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Πάργας. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για χρονικό

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθείbμειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα 

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας

Διακήρυξη Β’ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο