Καρδίτσας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) Καρδίτσας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) Καρδίτσας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28 3 2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας διακηρύσσει ότι: Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρ. πρωτ. 1598/31-08-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΞΞΗ-93Η) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 1400,00τ.μ., ήτοι ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών και ειδικών χώρων 807,00,00τ.μ. περίπου και ωφέλιμη επιφάνεια αρχειακών(βοηθητικών) χώρων 340,00τ.μ. και επιπλέον μία(1) θέση στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο