Υποβολή πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης στην πλατφόρμα μεταβατικού μητρώου του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίστηκε ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM), μέσω του οποίου επιχειρείται ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που είναι ενσωματωμένες σε εισαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα υψηλής έντασης εκπομπών, όπως είναι ο σίδηρος και ο χάλυβας, προϊόντα διυλίσεως, τσιμέντο, άργιλος, ηλεκτρική ενέργεια. Προς το παρόν διανύουμε τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Κανονισμού, η οποία διαρκεί από 1/10/2023 έως 31/12/2025.

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1773 της Επιτροπής, ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού και την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τους σκοπούς του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι εισαγωγείς και οι έμμεσοι τελωνειακοί αντιπρόσωποι που εισάγουν προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (βλ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ) έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν σε τριμηνιαία βάση στο μεταβατικό μητρώο ΜΣΠΑ έκθεση με τα στοιχεία των εισαγωγών που έχουν πραγματοποιήσει εντός του τριμήνου και των ενσωματωμένων εκπομπών άνθρακα, το αργότερο έναν μήνα μετά το τέλος του εν λόγω τριμήνου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι υπόχρεοι διασαφιστές θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση για τα προϊόντα που εισήγαγαν εντός του τριμήνου 1/10/2023- 31/12/2023 μέχρι την Τετάρτη 31/1/2024.

Δείτε οδηγίες για την είσοδο των φορέων στην πλατφόρμα του μεταβατικού μητρώου του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ ή CBAM)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο