Υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης στο μεταβατικό μητρώο Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ ή CBAM) – τελευταία δυνατότητα υποβολής χωρίς συνέπειες για τους διασαφιστές

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM) και ως αρμόδια Εθνική Αρχή εφαρμογής των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τη σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες καθώς και πληροφόρηση αναφορικά με τη θέση σε εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού.

Μέσω του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ ή CBAM στα Αγγλικά) επιχειρείται ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που είναι ενσωματωμένες σε εισαγόμενα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα υψηλής έντασης εκπομπών, όπως είναι ο σίδηρος και ο χάλυβας, προϊόντα διυλίσεως, τσιμέντο, άργιλος, λιπάσματα και ηλεκτρική ενέργεια.

Με στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής υλοποίησης του εν λόγω μηχανισμού, έχει προβλεφθεί μεταβατική περίοδος εφαρμογής του Κανονισμού, από 1/10/2023 έως 31/12/2025.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω μεταβατικής περιόδου και σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1773 της Επιτροπής, οι εισαγωγείς και οι έμμεσοι τελωνειακοί αντιπρόσωποι που εισάγουν προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (βλ. ιδίως Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Κανονισμού) έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν σε τριμηνιαία βάση στο μεταβατικό μητρώο ΜΣΠΑ έκθεση, με τα στοιχεία των εισαγωγών που έχουν πραγματοποιήσει εντός εκάστου τριμήνου και των ενσωματωμένων εκπομπών άνθρακα, το αργότερο έναν μήνα μετά το τέλος του εν λόγω τριμήνου. Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή δήλωσης επισύρει την επιβολή προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εισαγωγείς και έμμεσοι τελωνειακοί αντιπρόσωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 4ου Τριμήνου 2023 έχουν πραγματοποιήσει εισαγωγές προϊόντων των οποίων ο κωδικός ΣΟ είναι μεταξύ των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι Κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 και τα οποία προέρχονται από χώρα εκτός ΕΕ υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής έκθεσης στο μεταβατικό μητρώο ΜΣΠΑ, στην οποία θα πρέπει να καταγραφούν τα στοιχεία των σχετικών εισαγωγών καθώς και οι ενσωματωμένες σε αυτά εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού και περιγράφεται στο Παράρτημα Ι αυτού.

Επιπλέον και παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία υποβολής της 1ης έκθεσης ήταν η 31η/1/2024, παρέχεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής αυτής χωρίς συνέπειες για τους υπόχρεους για περιορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2024. Παρακαλούμε όσοι υπόχρεοι δεν έχουν ήδη υποβάλει έκθεση να μεριμνήσουν για την είσοδό τους στο μεταβατικό μητρώο εντός του Μαρτίου, για την υποβολή αιτήματος εκπρόθεσμης υποβολής και ακολούθως την υποβολή της έκθεσης, μέσω της επιλογής: «Request delayed submission- Request by Declarant (technical error)», η οποία παρέχει στους ενδιαφερόμενους περιθώριο 30 ημερών για την ολοκλήρωση της υποβολής.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την είσοδό στην πλατφόρμα του μεταβατικού μητρώου του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ ή CBAM) και την υποβολή εκθέσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το μητρώο του ΜΣΠΑ μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση cbamhelpdesk@sdoe.gr (προτεινόμενος τρόπος επικοινωνίας) και τα τηλέφωνα: 2103401016 και 2103424657.

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία για την είσοδο στην πλατφόρμα του μεταβατικού μητρώου του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ ή CBAM)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο