Υπηρεσίες φύλαξης διαφόρων κτιρίων του Υπ. Οικονομικών για τη χρονική περίοδο 1/7/2021 – 31/12/2024

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Υπηρεσίες φύλαξης διαφόρων κτιρίων του Υπ. Οικονομικών για τη χρονική περίοδο 1/7/2021 – 31/12/2024

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Οικονομικών:
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΣΔΟΕ Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας και Γενική Γραμματεία Υπ. Οικονομικών

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

29.3.2021 – 13.4.2021

ΟΔΗΓΙΕΣ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν με e-mail στο: k.papadopoulos5@minfin.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο