Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου: «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των χώρων στο ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής»

Απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο πλαίσιο της από 22 Μαρτίου 2024 Διακήρυξης Ανοικτής Άνω των Ορίων Διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24PROC014463141 2023-03-22) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των χώρων στο ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 206843).

Επισυνάπτεται η απόφαση

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς – Γνωστοποίηση αλλαγών

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο