Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020

24.9.2020: Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β’130), όπως έχει τροποποιηθεί με τις με αριθ. 31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 (Β’ 869) και 35516/ΕΞ 2020/02-4-2020 (Β’1162) όμοιες αποφάσεις και της με αριθ. 18749/ΕΞ 2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982» (Β’ 532), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθ. 35516/ΕΞ 2020/02-4-2020 όμοια απόφαση (Β’1162).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο