Τεχνική Βοήθεια σχετικά με τη στρατηγική επισκοπήσεων δαπανών και δραστηριοτήτων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τη βέλτιστη ανάπτυξη των επενδυτικών δραστηριοτήτων των φορέων και τη διαμόρφωση πλαισίου δεικτών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-10, ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ


Τεχνική Βοήθεια σχετικά με τη στρατηγική επισκοπήσεων δαπανών και δραστηριοτήτων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τη βέλτιστη ανάπτυξη των επενδυτικών δραστηριοτήτων των φορέων και τη διαμόρφωση πλαισίου δεικτών

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Οικονομικών:
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

13.11.2020-27.11.2020

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων και να το αποστείλουν με e-mail στο: s.sidiropoulou@minfin.gr. Διαφορετικά μπορούν μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό διαβούλευσης 20DIAB000014218

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο