«Συμπληρωματική των με Α.Π. 2467ΕΞ2020/10.01.2020 (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ-89Β) και 15452 ΕΞ 2020/07.02.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΒΚΗ-3Ω6) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982.»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο