Πρόσκληση προς οποιονδήποτε (άρθρο 27 Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν4607/2019)

Σύμφωνα με την από 16-2-2019 Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσία μας στην θέση
”Σφαγεία” στην είσοδο της Λουτρόπολης Μεθάνων διαπιστώθηκε η ύπαρξη
ερειπωμένου ισογείου πλακοσκεπούς κτίματος (γιαπί) εμβαδού 30 τ.μ., το οποίο έχει
κατασκευαστεί άνευ αδείας από αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του Ν.2971/2001.

Καλούμε τον ίδιον ή οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον που έχει προβεί στην ανωτέρω
κατασκευή, όπως εμφανισθεί εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος σε
ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα καθώς και από την αναρτησή της στην
ιστοσελίδα του Υπ.Οικονομικών, στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-Νήσων και
Δυτικής Αττικής, για να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς,
προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για την
τεκμηρίωση των απόψεων του.

Σας γνωρίζουμε ότι η ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών, η πάσης μορφής
εγκατάσταση κατασκευών και η πραγματοποίηση εργασιών άνευ αδείας εντός
κοινόχρηστης έκτασης Αιγιαλού, επισύρουν όλες τις κυρώσεις σύμφωνα με τα εκ του
νόμου προβλεπόμενα και συγκεκριμένα έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής
Αποβολής, Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, Πρωτοκόλλου
Κατεδάφισης και Μηνυτήρια Αναφορά μετά την άπρακτη πάροδο 30 ημερών από την
τελευταία δημοσίευση του παρόντος.

Σχετικά έγγραφα:

13469

ID: 4453
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο