Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικων καλεί τον (τους) παρακάτω δυνητικό(ούς) δικαιούχο(ους):

• Αττοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης  (ΤΠΑ) του Υπουργείου Οικονομικών.
• Διεύθυνση Διαχ/σης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔιΔιΕΠ) – ΥΔ ΥΠΟΙΚ.
• Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (ΔιΔιΕΠ) – Συντονιστική Υπηρεσία.
• Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/ων
παραπάνω άξονα/ων Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει σχετικό έγγραφο με τους παραπάνω αναφερόμενους (προγραμματική σύμβαση ή έγγραφο αρμοδίου οργάνου για την πρόθεση υλοποίησης του έργου). Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τον φορέα που έχει/θα αναλάβει την υλοποίηση της πράξης.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο