Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών ΠΣ ΕΔΕΛ και του λογισμικού συστήματος ΠΣ ΕΔΕΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου προμηθευτών /παρόχων υπηρεσιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης, π/υ 60.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. (α) του λογισμικού εφαρμογών ΠΣ ΕΔΕΛ και (β) του λογισμικού συστήματος ΠΣ ΕΔΕΛ, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το έτος 2024, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Επισυνάπτεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο