Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως 18 υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (στο εξής: Ειδική Υπηρεσία) είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, υπαγόμενη στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με – διατεθέντες στην Ελλάδα – πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Ειδική Υπηρεσία, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, οι οποίες υπαγορεύονται μεταξύ άλλων από την πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την επιτακτική ανάγκη συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης νέων Δράσεων/Έργων, εντός του χρόνου υλοποίησης του Σχεδίου, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις έως δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή των άρθ. 271-281 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ως ισχύει.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Επισυνάπτεται η αίτηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο