Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση 16 ατόμων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)»

Η Διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» προσκαλεί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όσοι επιθυμούν να αποσπασθούν στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», οι οποίοι απασχολούνται

α) ως μόνιμο προσωπικό ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και

β) ως δικηγόροι με έμμισθη εντολή , στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/14 (Α’ 143) και στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α’ 314),εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο